Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma evliliği en az 1 yıl sürmüş eşlerin, boşanma ve sonuçlarına ilişkin her konuda anlaşması ve bunu bir protokole bağlaması ile ortaya çıkan bir durumdur.

Çiftler, anlaşmalı boşanmada, davanın kısa sürmesi, genellikle de tek celsede olması için anlaştıklarını beyan eder ve boşanmaları kolaylaşır. Bu dava türünde eşlerden biri davayı açar, diğeri de kabul eder.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası Medeni Kanun’un 166. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen tarafların kendi aralarında nafaka, mal paylaşımı, varsa ortak çocuğun velayeti gibi konularda anlaşmaları ve bunu bir protokol çerçevesinde düzenlemeleri ile açılan dava türüdür. Boşanmak için mahkemeye başvuran çiftler arasında en azından bu konuda tam bir uyum vardır.

Bu durumda kanun, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve taraflar gerekli hususlarda anlaşmışlar ise artık evliliğin sürdürülmesinin manasız olduğunu kabul eder.

Burada çiftlerden biri diğerinin açtığı davayı ve şartlarını kabul etmektedir.

Ancak boşanma kararının verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekir.

Bu şartlardan ilki evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması şartıdır.

Eşlerin birlikte başvurması, bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi de gerekir.

Diğer önemli ve olması gereken şart ise tarafların boşanmanın sonuçları hakkında tam bir fikir birliği içinde olmalarıdır. Burada mal ve eşya paylaşımı, nafaka, tazminat, çocukların velayeti gibi konular vardır.

Mahkeme tarafları birlikte dinlemeli ve hakim tarafların iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmelidir.

Bu şartlar varsa, taraflar, Aile Mahkemesi’nde, bulundukları yerde aile mahkemesi yoksa da asliye hukuk mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler. 

Ancak taraflardan biri boşanmaktan vazgeçerse anlaşmalı boşanma davasını çekişmeli boşanma davasına dönme olasılığı her zaman vardır. Bu da davanın daha uzun sürmesine neden olabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerden biri veya ikisinin beraber,anlaşmalı dava dilekçesinin adliyede tevzi bürosuna başvurulmasıyla açılır. Anlaşma protokolünün de dilekçeye eklenmesi gerekir. Hesaplanan harç ve giderler ödenir. Böylece boşanma süreci başlamış olur.

Dava açıldıktan sonra ise mahkeme tarafından bir tensip zaptı düzenlenir ve taraflara duruşma günü bildirilir. Tarafların duruşmaya gelmesi zorunludur, çünkü hakim tarafları dinleyip, anlaşmanın serbest irade ile imzalanıp imzalanmadığına kanaat getirmek ister. Hakim tarafların hiçbir tehdit ve baskı altında olmadan, hür iradeleri ile boşanmak istediklerine kanaat getirdikten sonra ve beyanları duruşma tutanağına geçirilir ve taraflar bu tutanağı da imzalar.

Süreci maddeler halinde sıralarsak;

 • Boşanma dava dilekçesi hazırlanır,
 • Boşanma protokolü hazırlanır,
 • Adliye tevzi bürosuna gidilir ve dilekçe ile protokol verilir,
 • Belirlenen dava harcı yatırılır,
 • Mahkeme tebligatı taraflara ulaştırılır.
 • Duruşmada boşanma isteği ve anlaşma bir kere de hakimin karşısında dile getirilir.
 • Hakim boşanmaya kanaat getirir.
 • Gerekçeli karar alınır. Bu aşamada kararı temyiz etme hakkından feragat edildiği belirtilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Boşanma davası dilekçe örnekleri internetten rahatlıkla bulunabilir. Bu örnekleri genellikle boşanma sırasında avukat tutmayan taraf/lar inceler.

Örnek dilekçeyi eksiksiz dolduran bir kişi boşanma davasını kendisi de açabilir ama dediğimiz gibi dilekçenin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Dilekçede öncelikle davanın açılacağı hakimliğin adının olması gerekmektedir.

Daha sonra ise sırayla,

 • Davalının adı- TC kimlik numarası,
 • Adresi
 • Davalının adı- TC kimlik numarası
 • Adresi
 • Dava konusu
 • Açıklamalar
 • Hukuki nedenler
 • Deliller
 • Sonuç ve istem bulunmalıdır.

Dilekçede hem davalının hem de davacının imzaları ve imza tarihi de olmalıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL ÖRNEKLERİ

Boşanma protokolü, dava başlangıcında tarafların hemfikir olduklarını, tüm sonuçları kabul ettiklerini ve bunu sözleşme haline getirip mahkemeye sunarak kesin karar haline getirilmesi talebinde bulunduklarını gösteren belgedir. Tarafların boşanmak için ortaya koydukları iradeyi gösteren bu belgede nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlar da karara bağlanabilir. Bu protokol tarafların anlaştığını gösterdiği için dava daha da kısa sürebilir.

Protokolde boşanmanın mali sonuçları ve çocuklara ilişkin sonuçlar eşler tarafından açık bir şekilde belirlenmiş ve imza altına alınmış olmalıdır.

Boşanmanın mali sonuçları; maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasıdır. Eğer eşler çocuk sahibi ise çocukların durumuna ilişkin olarak iştirak nafakası da söz konusu olur. Protokolde bu husus da yer almalıdır.

Ayrıca, çocuğun velayet hakkı ve çocukla birlikte yaşamayan tarafın çocukla ne kadar zamanda bir görüşeceği gibi kişisel ilişkinin ayrıntıları belirlenmelidir.

Anlaşmalı boşanma protokol örnekleri internette bulunabileceği gibi bir boşanma avukatından da istenebilir. Hatta protokolün hazırlanmasında avukattan yardım almak hata yapılmasının, dolayısıyla da zaman kayıplarının önüne geçer. 

Protokol öreğinde doldurulması gereken maddeler ise şunlardır:

 • Taraflar,
 • Konu,
 • Tazminat,
 • Ergin olmayan müşterek çocuklar,
 • Velayet,
 • İştirak ve yoksulluk nafakası,
 • Mal paylaşımı,
 • Ziynet eşyaları,
 • Aile konutu,
 • Müşterek borçlar,
 • Soyadı kullanımı.

Protokol örneğinin en altında ise tarafların imzalaması gereken alan vardır. Taraflar maddeleri eksiksiz doldurup imza altına alarak protokolü yürürlüğe koyarlar. Boşanma protokolünde en önemli taraf her şeyin net ve yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde ortaya konulmasıdır.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR

Anlaşmalıboşanmadavası, boşanmak isteyen tarafın yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine boşanma dilekçesini vermesiyle başlar. Daha sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Bu noktada davalı isterse cevap dilekçesi yazabilir.

Daha sonra sıra “Ön inceleme duruşmasına“ gelir.

Ön inceleme duruşması genellikle bir celsedir. İstisnai durumlarda ikinci bir celse yapıldığı olur.

Bu duruşmada mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini ve birbirlerinden taleplerini tespit etmeye çalıştığı gibi tarafları sulhe çağırır. Taraflar sulhe yanaşmıyorsa bu durum imza altına alınır.

Tarafların delilleri toplamaları için ara kararlar oluşturulur ve süre verilir.

Bir sonraki adım tahkikat duruşmalarıdır. Bu aşama, boşanma davasının en önemli aşamasıdır. Bu aşamada deliller sunulur, tanıklar dinlenir. Taraflar iddialarını ortaya döker.

Karar öncesi son aşama ise sözlü yargılama aşamasıdır. Bu aşama son duruşmadır.

Son aşama ise karar aşamasıdır.  Verilmiş olan hüküm sözlü duruşmadan ortalama bir ay sonra gerekçeli olarak açıklanır.

 HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık anlaşmalı boşanma davalarında oldukça önemlidir. Yukarıda boşanma protokolü ve dilekçesi hazırlanırken ve duruşma sırasında yardımcı olması için bir avukat tutmak istemeyen kişiler, hukuki danışmanlık hizmeti alırlarsa nerede, ne zaman, ne yapmaları gerektiğini daha kolay kavrarlar.

Anlaşmalı boşanma davasının süreçleri, nafaka türü ve miktarı gibi, velayet gibi önemli konularda, konusunun uzmanı bir avukattan alınacak hukuki danışmanlık, anlaşmalı şekilde olsa da boşanmak isteyen tarafın haklarını bilmesi açısından önemlidir.

Hukuki danışman olarak avukat, mevcut durumun analizini yapıp, olasılıkları değerlendirip, olası sonuçlarıyla ilgili danışana bilgi verir. Danışan kişi, sorunu ile ilgili en doğru bilgi ve çözüm yolu hakkında bilgi sahibi olur.

Öncelikle yol gösterici olan danışman, dava söz konusu olacaksa bu sefer avukat olarak danışanının yanındadır.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI HİZMETİ

Anlaşmalı boşanma davalarınız için İstanbul’da deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış boşanma avukatı bulmak isteyebilirsiniz.

Son yıllarda İstanbul gibi büyük kentlerde, evliliklerin olduğu kadar boşanmaların da artması ve konuların daha da karmaşık hale gelmesi nedeniyle boşanma avukatlarına duyulan ihtiyaç da artmıştır.

İstanbul boşanma avukatı, ihtiyacınız olması halinde nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat davalarında uzmanlığını sizin için kullanacaktır.

BİZE ULAŞIN

Aile hukuku alanında ve anlaşmalı boşanma davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKAT ÜCRETLERİ

Anlaşmalı boşanma davaları için avukata ödenecek ücret tamamen müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya bağlıdır.
Yasa gereği avukatlar “Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi”nin altında bir ücrette anlaşamazlar.

Tamamen davanın niteliğine ve avukat-müvekkil arasındaki anlaşmaya bağlı bir durumdur.

Sıkça Sorulan Sorular:

Anlaşmalı boşanmak isteyenlerin bu davalarla ilgili olarak akıllarına takılan pek çok soru vardır. Bu sorular ve cevapları şöyledir:

Anlaşmalı boşanmak için ne yapmak gerekli?

Anlaşmalı boşanmak için öncelikle, anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçeye ek olarak da boşanma protokolü hazırlayıp, protokolün düzenlenmelerini kabul ettiğini belirtmek için imzalamak gerekir. 

Dilekçe ve ekini adliyede tevzi bürosuna vererek anlaşmalı boşanma süreci başlatılır.

Anlaşmalı evlilikte boşanma kaç gün?

Anlaşmalı boşanma davası taraflar her konuda anlaştığı için çabuk sonuçlanan bir davadır. Genellikletek duruşmada boşanma gerçekleşir. Bu nedenle dava süreci hızlı ilerler ve boşanma kararı verilir.Adalet Bakanlığı anlaşmalı boşanma davasında sonuçlanma süresinin 40 gün olduğunu belirtmiştir.

Ancak bu süre de kısaltılabilir. İyi bir boşanma avukatı bu süreyi bir haftaya kadar indirebilir.

Boşanma feragat halinde 1 günde kesinleşir ve 7 gün içinde de nüfus kayıtlarına geçer. 

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten kaç gün sonra mahkeme olur?

Anlaşmalı boşanma davalarında duruşma genel olarak dilekçe verildikten sonra 1 hafta ile 1 ay arasında yapılmaktadır. Süreyi mahkemelerin yoğunluğu belirlemektedir ancak çiftlerin ortak bir irade ortaya koyması ve avukatlarının da yardımı ile bu süre biraz daha öne alınabilir. 

Anlasmali boşanma sureci nasil olur?

Anlasmali boşanma süreci dava dilekçesi ve dava protokolünün hazırlanıp, gerekli harçlar da yatırılıp görevli olan aile mahkemesinde açılması ile işlemeye başlar. Dava dilekçesinin incelenmesinden sonra duruşma için gün verilir. Duruşmada tarafların bulunması zaruridir. Hakim boşanma kararlarını bir de onlardan dinlemek ister. Tarafların serbest iradeleri ile boşanmaya karar verdiklerine kani olan hakim boşanma kararını verince süreç tamamlanmış olur.

Anlaşmalı boşanma için avukata gerek var mı?

Anlaşmalı boşanmada mutlaka avukata gerek yoktur, kişiler kendi davalarını kendileri takip edebilirler. Ancak hukuki hak kayıpları yaşamamak için bir avukattan yardım almak her zaman daha iyi sonuçlar verecektir. Avukatın olması süreci kısaltabileceği gibi dilekçenin ve protokolün hazırlanmasında da çok yardımı olacaktır.

Tek celsede boşanma sebepleri nelerdir?

Özel boşanma sebeplerinin olduğu herhangi bir davada tek celsede boşanma söz konusu olamaz. Zina, hayata kast, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve terk gibi özel nedenlerle açılan davalarda öne sürülen iddiaların ispatlanması için zaman gerekir.

Tek celsede boşanma ancak tarafların, boşanma ve mali sonuçları, velayet gibi konularda anlaşmalarıyla olabilir. 

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası