Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Boşanma Davası | Boşanma Davası Avukatlık Hizmetleri

Boşanma davası evliliğin yasal olarak sona ermesi için eşlerden biri ya da her ikisi tarafından açılan dava olarak bilinir.
Nikah memurunun önünde 2 evet ve tanıkların huzurunda başlayan evlilik, açılan dava sonrasında mahkemeler tarafından sona erdirilir.
Söz konusu davanın açılabilmesi ve evlilik birliğinin bozulması için geçerli sebeplere ihtiyaç vardır. Evliliği keyfi bir şekilde sona erdiremeyen tarafların geçerli sebepleri olmalıdır.
Bu yazımızda boşanma nedir, nedenleri nelerdir, dava nasıl açılır, anlaşmalı boşanma nedir, çekişmeli boşanma nasıl olur, dava açma ücretleri ne kadardır, dava süreci nasıl işler vb. sorulara yanıt vereceğiz…

BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Boşanma davası, evlilik birliğinin sona erdirilmesi için açılan dava türüdür. İnşai nitelikte bir dava türüdür. Bu davalar tarafların her konuda anlaştığı “Anlaşmalı” davalar da olabilir “Çekişmeli” dava şeklinde de olabilir. Davanın niteliği tamamen tarafların isteğine kalmış bir durumdur.
Taraflardan biri ya da ikisi birden boşanma davası açabilir.
Davanın nasıl açılacağı ise anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağına bağlıdır. Bu seçenek davanın ne kadar süreceğini de belirler.
Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha halindeki dava dilekçesini, ekleyeceği belgeler ile nüfus cüzdanı fotokopisi ile davayı açabilir.
Dilekçede, boşanma sebepleri, bu sebeplerin ispat şekli ya da delilleri, varsa tanıklar ile ilgili ayrıntılı bilgiler olmalıdır. Ayrıca bazı kurumların elinde olup mahkemeden yazı yazılarak getirtilmesi talep edilen belge veya kayıtlara ilişkin açıklamalar da dava dilekçesinde yer almalıdır.

BOŞANMA DAVASI AÇMA NEDENLERİ

Boşanma davası açılabilmesi için tarafların geçerli nedenleri olmalıdır.
Bu sebepler genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır.
Genel boşanma sebepleri arasında:
Güven sarsıcı davranışlar,
Eşini sevmediğini beyan etme,
Cinsel ilişkiden kaçınma,
Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama,
Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi,
Aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma gibi sebepler yer almaktadır.

Özel boşanma sebepleri arasında ise:

 • Zina veya aldatma
 • Terk
 • Suç işleme ve haysiyetsiz bir hayat sürme
 • Hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranışlar
 • Akıl hastalığı gibi sebepler vardır.

Özel boşanma sebepleri aynı zamanda çekişmeli boşanma davası açma sebepleri olarak kabul edilir.
Bu sebeplerden biri veya birkaçı boşanma için yeterli sayılacaktır.
Bu noktada sadece şu açıklamayı yapmakta fayda vardır. Özel boşanma sebepleri nedeniyle boşanma davası açılmışsa, davacı, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir. Sadece özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir.
Genel boşanma sebeplerinde ise taraflar birbirinin kusurlu olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.
Özel Nedenler
Özel boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 161. ve devamı maddeleri kapsamında “Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı” şeklinde sıralanmıştır.

Zina

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası; eşlerden birinin, evlilik birliği devam ederken diğer eşi aldatması sebebiyle aile mahkemesinde açılan bir dava türüdür.
Zina, evli bir kişinin eşi dışında bir başka kişiyle cinsel ilişki sürdürmesidir. Davacının zinayı /aldatmayı ispatlaması durumunda mahkeme diğer kusurlara bakmadan boşanma kararı verir.
Eşlerden biri, kadın ya da erkek fark etmez diğerini aldatırsa, aldatıldığını öğrenen ve ispatlayan eş öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde dava açabilir. Zina davasının açılabilmesi için bir başkasıyla cinsel birliktelik olması şarttır.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

Hayata kast, bir eşin diğer eşin yaşam hakkına karşı yönelik kasıtlı fiillerinin tamamını kapsar. Burada önemli olan kasıtlı bir hareket ile öldürme iradesinin ortaya konmasıdır.
Eşe eziyet veren, acı çektiren bedeni ve ruhsal sağlığını bozan davranışlar ise pek kötü muamele olarak tanımlanır. Bu madde biraz daha subjektiftir. Hangi eylemin pek kötü muamele olduğunu olayın özelliklerine göre hakim takdir eder. Dövme, aç susuz bırakma, işkence etme, bir yere kapatma, bilinçli olarak bulaşıcı hastalık bulaştırma, işkence etme fiilleri Yargıtay kararlarında pek kötü muamele olarak kabul edilmiştir.
Onur kırıcı davranış ise eşi, toplum karşısında aşağılama, küçük düşürme, hakarette bulunma ve küfretme şeklinde olarak ortaya çıkar. Ancak bu davranışın boşanma sebebi olabilmesi için “Ağır derecede onur kırıcı” olması gerekir. Eleştiri ya da şaka olarak söylenen söz veya yapılan davranışlar bu tanıma girmezler.

Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme

Medeni Kanun’un 163. Maddesinde düzenlenen bu sebebe göre eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman çekişmeli boşanma davası açabilir. 
Toplum nazarında kişiyi utandıran, aşağılayan ve yüz kızartan suçlar küçük düşürücü suç olarak tanımlanır. Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak, rüşvet almak vermek, dolandırıcılık, irtikap gibi suçlar yüz kızartıcı suçlar kapsamındadır.
Haysiyetsiz hayat sürmeyi boşanma sebebi yapabilmek için öncelikle bu yaşamın bir sürekliliğinin olması gerekir. En bilinen türleri ayyaşlık ve kumarbaz olmaktır.
Toplumun namus, şeref ve itibar değerlerine aykırılık olması ve bunun süreklilik arz etmesi gerekmektedir.

Terk

Terk sebebiyle boşanma davası açabilmenin de belli başlı bazı şartları vardır.
Medeni Kanun’un 164’üncü maddesi bu şartları düzenler.
Buna göre,
Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla ortak konutu terk etmesi,
Başka bir sebep ile ortak konutta bulunmayan eşin haklı bir sebebi olmadan ortak konuta dönmemesi,
Eşlerden birinin diğerini ortak konutu terk etmeye zorlaması,
Eşlerden birinin, diğer eşin ortak konuta dönmesini engellemesi,
Terkin en az 6 ay sürmüş olması,
Terk eden eşe dönmesi için ihtarname gönderilmesi,
Terk eden eşin ihtara rağmen dönmemesi gerekir.
Bu durumda terk edilen taraf çekişmeli boşanma davası açabilir.

Akıl hastalığı

Medeni Kanun’un 165’inci maddesine göre “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”
Ancak dava açılabilmesi için akıl hastalığının evlilik dahilinde ortaya çıkması gerekmektedir. Ayrıca akıl hastalığının resmi kurumlar tarafından belirlenmesi gerekir.
Bu dava hasta olan tarafa kusur atfedilemeyeceği için genel boşanma sebeplerine dayanılarak açılamaz. Akıl hastalığı sebebi ile açılacak boşanma davası ancak özel boşanma sebeplerine dayanılarak açılabilir.

Genel Nedenler

Genel boşanma sebepleri oldukça fazladır. Zira evlilik birliğinin sarsılmasının birbirinden farklı pek çok nedeni olabilir. Bu nedenler kültürel dini, sosyal, ekonomik farklılıklara dayanabilir.

Evlilik birliğinin sarsılması

Evlilik birliğini temelinden sarsan konular kanunda yer almaz. Ama konu içtihatlarla şekillenmiştir.
Güven sarsıcı davranışlar,
Cinsel ilişkiden kaçınma,
Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama,
Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi,
Aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma,
Eşini sevmediğini beyan etme,
Eşinin bağımsız konut isteğine duyarsız kalma,
Eşin ev işlerini yapmaktan kaçınması,
Eşlerin çocuklarının bakımı, eğitimi vs. ilgilenmemesi,
Evlilik sırlarının başkalarına anlatılması,
Eşin ahlaksızlıkla itham edilmesi gibi durumlar
Yargıtay tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açtıkları gerekçesiyle boşanma kararı verilmesi gerektiği kabul edilen bazı durumladır.

Eşlerin anlaşması

Eşlerin anlaşması evliliği sona erdiren genel boşanma sebeplerinden bir diğeridir. Bu şekilde bir evliliğe son verilmesi için evliliğin en az 1 yıldır devam etmiş olması, tarafların serbest iradeleri ile bu kararı vermiş olması, boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocuk ile ilgili konularda tam bir anlaşma gerekir.

Ortak hayatın yeniden kurulamaması

Medeni Kanun’un 164’üncü maddesinin 4. fıkrasına göre “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan dava reddedilmiş ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”
Burada boşanma davasını açan taraf, kesinleşme kararından itibaren geçen en az 3 yıllık sürede ortak hayatın yeniden kurulamadığını ispat ederse boşanma kararı verilir.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası, boşanma talepli dava dilekçesinin, adliyede tevzi bürosuna başvurulması ile açılır. Burada hesaplanan harç ve giderler ödenir. Böylece süreç başlamış olur. Boşanma anlaşmalı boşanma ise dilekçeye boşanma protokolü de eklenmelidir.

Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanma protokolü, dava başlangıcında tarafların hemfikir olduklarını, tüm sonuçları kabul ettiklerini ve bunu sözleşme haline getirip mahkemeye sunarak kesin karar haline getirilmesi talebinde bulunduklarını gösteren belgedir. Tarafların boşanmak için ortaya koydukları iradeyi gösteren bu belgede nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlar da karara bağlanabilir. Bu protokol tarafların anlaştığını gösterdiği için dava daha da kısa sürebilir.

KAÇ ÇEŞİT BOŞANMA DAVASI VARDIR?

İki tür boşanma davası vardır.
Çekişmeli boşanma davası
Anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Anlaşmalı boşanma davası adı üzerinde tarafların boşanma ve sonrasında oluşacak durumlar konusunda anlaşmaları sonucu açılan davadır.
Taraflar bir boşanma protokolü imzalayarak ve bunu mahkemeye sunarak boşanma işlemini gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma davası açmak için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir.
Boşanma davasını taraflardan biri açtığında karşı taraf bunu kabul edebilir veya taraflar birlikte başvurabilir.
Bu davada eşlerin mal paylaşımı ve varsa çocukların durumu konusunda anlaşmış olmaları gerekir. Bu anlaşma bir protokol ile yazıya dökülebileceği gibi hakimin huzurundaki sözlü beyanları tutanağa geçirilip imzalanabilir.
Öte yandan taraflar davayı vekilleri ile sürdürseler bile duruşmaya gelmeleri gerekmektedir. Çünkü hâkimin eşleri bizzat dinlemesi kanunda öngörülmüş bir şarttır.

Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Çekişmeli boşanma davası açma, tarafların boşanma ve sonuçları konusunda anlaşamamaları sonucunda gerçekleşir. Sebepleri arasında sadakatsizlik, şiddetli geçimsizlik, eşi darp etme ya da evi terk etme gibi nedenler vardır. Taraflar gerek boşanma sonrasındaki tazminat gerek nafaka gerekse de çocukların velayeti gibi konularda anlaşmazlığa düşerler.
Anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren davalardır.
Çekişmeli boşanma davası açmak için yine eşlerden birinin ikamet ettiği yerde bulunan Aile Mahkemesine giderek boşanma başvurusunda bulunması gerekir.
Çekişmeli boşanma davası, özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olmak üzere ikiye ayrılır.

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Boşanma davası dilekçe örnekleri internetten rahatlıkla bulunabilir. Bu örnekleri genellikle boşanma sırasında avukat tutmayan taraf/lar inceler.
Örnek dilekçeyi eksiksiz dolduran bir kişi boşanma davasını kendisi de açabilir ama dediğimiz gibi dilekçenin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
Dilekçede öncelikle davanın açılacağı hakimliğin adının olması gerekmektedir.
Daha sonra ise sırayla,

 • Davalının adı- TC kimlik numarası,
 • Adresi
 • Davalının adı- TC kimlik numarası
 • Adresi
 • Dava konusu
 • Açıklamalar
 • Hukuki nedenler
 • Deliller
 • Sonuç ve istem bulunmalıdır.


Dilekçede hem davalının hem de davacının imzaları ve imza tarihi de olmalıdır.


Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davası dilekçesinde de yukarıda belirtilen bilgiler yer almalı, dava konusu kısmında davanın neden çekişmeli olduğu belirtilmelidir. Davacının istediği maddi manevi tazminat, nafaka, çocukların velayeti istemi gibi unsurlar mutlaka dilekçede yer almalıdır.
Sonuç ve istem kısmında ise boşanmanın sebebi “Şiddetli geçimsizlik, aile konutunu terk etme hayata kast vb” ve istem açıklanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi


Anlaşmalı boşanma sözleşmesinde standart bilgilere ek olarak sonuç ve istem kısmında boşanmanın anlaşmalı olduğunun altı, “Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü de göz önünde bulundurulmak sureti ile boşanma kararının verilmesine, müşterek çocuğun, velayeti ve diğer şahsi ilişkileri bakımından ekte sunulan anlaşma doğrultusunda bir düzenleme yapılmasına ve sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolünün, karar eki kabul edilmesi yönünde hüküm verilmesini talep ederiz “ şeklinde çizilmelidir.

Zina Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

Bu dilekçede fark sadece boşanma sebebinin “Zina” olarak gösterilmesinde yatar. Dilekçenin konu kısmında, “Zina nedeniyle boşanma, maddi ve manevi tazminat, velayet ve iştirak nafakası talepli dava dilekçemizdir” vb. ibaresi bulunur.
Dilekçenin kalan kısımları diğer boşanma dilekçeleri ile aynıdır.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Boşanma davası belirli aşamalardan geçerek sona erdirilmektedir.
Bu aşamalar;

 • Dilekçeler aşaması
 • Ön inceleme duruşması aşaması, 
 • Tahkikat aşaması, 
 • Sözlü yargılama aşaması
 • Hüküm aşaması’dır.

Dilekçeler aşaması

Boşanma davası, boşanmak isteyen taraf ya da tarafların yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine boşanma dilekçesini vermesiyle başlar. Daha sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Bu noktada davalı isterse cevap dilekçesi yazabilir.

Ön inceleme duruşması aşaması

Ön inceleme duruşması genellikle bir celsedir. İstisnai durumlarda ikinci bir celse yapıldığı olur.
Bu duruşmada mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini ve birbirlerinden taleplerini tespit etmeye çalıştığı gibi tarafları sulhe çağırır. Taraflar sulhe yanaşmıyorsa bu durum imza altına alınır. Tarafların delilleri toplamaları için ara kararlar oluşturulur ve süre verilir.

Tahkikat aşaması

Bu aşama, boşanma davasının en önemli aşamasıdır. Bu aşamada deliller sunulur, tanıklar dinlenir. Taraflar iddialarını ortaya döker. Bilirkişi raporları yazdırılır.
Sözlü yargılama aşaması
Karar öncesi son aşama ise sözlü yargılama aşamasıdır. Bu aşama son duruşmadır. Bu aşamada taraflara son sözleri sorulur. Sözlü yargılama için gün verilir ve taraflara sözlü yargılama duruşmasına gelmemeleri halinde yokluklarına karar verileceği açıklanır.

Hüküm aşaması

Boşanma davasının son aşama ise karar aşamasıdır. Verilmiş olan hüküm sözlü duruşmadan ortalama bir ay sonra gerekçeli olarak açıklanır. Hükmün gerekçeleri ve hukuki ayrıntılarının ilan dildiği aşamadır.

BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Boşanma davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemesi”dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise aile mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Örneğin eşiyle kavga eden kadın, geçici olarak kaldığı bir yerdeki aile mahkemesinde dava açarsa dava hakkında yetkisizlik kararı verilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN DAVA AÇMAK VE DAVA SORGULAMA

Dava açma işlemi ve dava süreçleri e- devlet üzerinden internet ortamına taşındı. Adalet Bakanlığı’nın geliştirdiği UYAP programı ile ‘Hukuk Dava Açılış’ ekranı üzerinden dava açma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Ama bunun için belirli aşamaların takip edilmesi gerekiyor.

Öncelikle e-Devlet şifresine ihtiyaç duyulacak.  

E-Devlet’e girildikten sonra isim ve soy isim bölümünün altında yer alan “Hukuka Dava Açılış” bölümündeki “Dava Aç” butonuna basılması gerekecek. Toplam 7 adımda gerçekleşecek olan UYAP dava açma işlemi, mahkeme, tevzi bürosu, dosya ve dava türü seçimiyle başlayıp diğer bilgilerin girilmesiyle tamamlanacak.

Yine e-devlet üzerinden dava dosyası sorgulama hizmetini kullanarak UYAP sisteminde kayıtlı davalarınız varsa davaların bilgilerini ve dava dosyalarının içeriklerini sorgulayabilirsiniz.

İSTANBUL BOŞANMA DAVASI AVUKATLIK HİZMETİ

Son derece geniş kapsamlı olan ve bazen farklı hukuk dallarının uzmanlığını da isteyen boşanma davalarınız için İstanbul’da deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış boşanma avukatı bulmak isteyebilirsiniz.
Son yıllarda İstanbul gibi büyük kentlerde, evliliklerin olduğu kadar boşanmaların da artması ve konuların daha da karmaşık hale gelmesi nedeniyle boşanma avukatlarına duyulan ihtiyaç da artmıştır.
İstanbul boşanma davası avukatı, ihtiyacınız olması halinde nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat davalarında uzmanlığını sizin kullanacaktır.

BOŞANMA DAVASI AVUKAT ÜCRETLERİ

Boşanma davaları için avukata ödeyecek ücret tamamen müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Davanın niteliği de boşanma avukat ücretlerine etki eder.
Ancak yasa gereği avukatlar “Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi”nin altında bir ücrette anlaşamazlar.

BİZE ULAŞIN

Aile hukuku alanında ve boşanma davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

Boşanma davaları ile ilgili olarak hemen herkesin aklına gelen bazı sorular vardır. Bu sorular ve cevapları aşağıda sizleri bekliyor.

Boşanmada evden kim gider?
Boşanmada evden kimin gideceği tapuda bulunan ismin yanı sıra bazı başka faktörlere göre değişir.
Tapulu konutta boşanma sürecinde kalacak kişi hakkındaki bilgiler şöyledir:
Alınan evin tapusu evlilikte mal rejiminin düzenlendiği 1 Ocak 2002’den önce edinilmiş ise boşanma sürecinde, tapu üzerinde eşlerden hangisinin ismi yer alıyorsa, o kişi evde kalma hakkına sahiptir.
Eğer evin tapusu 1 Ocak 2002 tarihinden sonra düzenlenmiş ise her iki taraf da boşanma süreci tamamlanana kadar ayrı ayrı olmak kaydıyla evde kalma hakkına sahiptir.
Öte yandan taraflar bir kişinin boşanma sürecinde evde kalması için anlaşmaya varma hakkına sahiptirler. Anlaşmaya varıldığında bu anlaşmanın sonucu mahkemeye iletilirse, o kişi tapulu evde kalır.
Ancak taraflar arasında evde kimin kalacağı konusunda uyuşmazlık bulunuyorsa dava görülürken hakimin vereceği karar ile dava süresince evde kalacak kişi belirlenir.

Boşanma davası nasıl işler?
Boşanma davası, boşanma dilekçesinin verilmesiyle başlar. Anlaşmalı boşanma ise daha kolay tamamlanan dava çekişmeli ise daha uzun sürer. Davanın dilekçeler aşaması, ön inceleme duruşması aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması ve hüküm aşaması olmak üzere 5 aşaması vardır. Bu aşamalardan geçildikten sonra boşanma gerçekleşir ve evlilik birliği sona erer.

Çekişmeli boşanma kaç sene sürer?
Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı olana göre daha uzun süren bir davadır. Ortalama bir çekişmeli boşanma davası tarafların haklılıkları, kusurluluk oranları, iddiaların ispatı gibi süreler de dahil olmak üzere 1 ile 3 yıl arasında sürebilir.

Boşanma aşamasında eşler aynı evde kalabilir mi?
Boşanma aşamasında eşlerin aynı evde kalmaması gerekmektedir. Zira eşlerin boşanma davası sürerken de aynı evde kalmaları evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını, ortak hayatın sürdürülebileceğini gösterir. Bu da mahkemenin boşanma davasının reddine karar vermesine neden olacaktır.

Boşanmak için ne kadar ayrı yaşamak gerekir?
Ayrı yaşamak bir boşanma sebebidir ve ayrı yaşandığı için boşanmak isteyen tarafların başka bir nedene ihtiyacı yoktur. Bunun için de en az 3 yıldır ayrı yaşamaları gerekmektedir. 3 yıldır aynı evde kalmayan ve ayrı yaşayan çiftler, fiilen boşanmış kabul edilirler, dava sonucunda da resmen ayrılırlar.

Tek celsede boşanma sebepleri nelerdir?
Özel boşanma sebeplerinin olduğu herhangi bir davada tek celsede boşanma söz konusu olamaz. Zina, hayata kast, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve terk gibi özel nedenlerle açılan davalarda öne sürülen iddiaların ispatlanması için zaman gerekir.
Tek celsede boşanma ancak tarafların, boşanma ve mali sonuçları, velayet gibi konularda anlaşmalarıyla olabilir.

Boşanmak için ne kadar para lazım 2021?
Boşanmak için 2021 yılında, dava açmak için ödenmesi gereken harç masraf ve giderleri ortalama olarak 450-TL ile 550-TL arasında değişmekteydi.

Boşanmak için kaç para lazım?
Boşanmak için ödenmesi gereken harç giderlerinin yanı sıra avukata ödenmesi gereken bir ücret de söz konusu olabilir. Avukat ile müvekkil arasında yapılacak anlaşmaya göre değişebilir.

Ücretsiz boşanma davası nasıl açılır?
Boşanma davanızda avukat ile beraber çalışacak maddi gücünüzün olmadığını, muhtarlıktan alınan yoksulluk belgesi, sosyal güvenlik kaydı, taşınmaz sahibi olmadığınızı gösterir tapu kaydı ve araç sahibi olmadığınızı gösterir trafik sicil kaydı ile baroya iletmeniz halinde boşanma davanızı yürütmesi için ücretsiz avukat ataması yapılır.

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?
Tek celsede boşanmak için, tarafların anlaşmalı boşanması gerekir.

Özel boşanma sebepleri nelerdir?
Özel boşanma sebepleri, zina (aldatma), hayata kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı olarak sıralanabilir.

Boşanma davası açacak param yok ne yapabilirim?
Boşanmak için parası olmayan kişi ya da kişiler bulunulan kentin baro başkanlığına müracaat edip “Adli yardım” talebinde bulunabilir. Böylece ücret ödemeden avukat talep edilmiş olur. Ayrıca dava masrafları içinde adli yardım talep etme hakkı bulunmaktadır.

Ücretsiz boşanma davası açılır mı?
Ücretsiz boşanma davası, barodan ücretsiz avukat ve adli yardım talep edilerek açılabilir.
Boşanma davası açmak için ne kadar para gerekli?
Boşanma davası açmak için ödenecek olan başvuru harcı her yıl değişmektedir. 2022 yılı için başvuru harcı 100 TL’dir. Tanık dinlenecekse, bilirkişi raporu talep edilecekse 1.000 TL civarında bir gider avansı da yatırılmalıdır.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası