Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANLAŞMALI BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI | AV. GÜLÇİN ACARTÜRK

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır sorusunun cevabı aslına basittir. Çiftler bu boşanma türünde her konuda fikir birliği içinde oldukları için mal paylaşımında da “Anlaşırlar.”

Hangi mal kimde kalacak, kim neyi alacak, araba kimin, ev kimin olacak, kim kendi hakkından feragat edecek gibi önemli ve hayati detaylar boşanma protokolünde açıkça yazılır.

Anlaşmalı boşanma sonrasında ortada çocuk da yoksa çiftler mal paylaşımını da yapar ve kendi yollarına gider, yeni hayatlarına başlarlar.

ANLAŞMALI BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

Evlilik birliğini sona erdirmeye yani boşanmaya karar veren çiftler, kararı birlikte aldılarsa boşanmanın nasıl olacağı ortaya çıkmış demektir. Çiftler anlaşmalı boşanma davası ile evliliklerini sora erdireceklerdir…

Bu davada en önemli konuların başında mal paylaşımı gelmektedir. Çiftler evli geçirdikleri süre boyunca edinilmiş malların paylaşımını da ortak kararları ile yaparlar. Bunun için kesin ve net çizgilerle belirlenmiş bir anlaşmaya varmaları gerekir. Evlilik birliği içinde edinilmiş mallar kategorisine, otomobil/araç, ev, arsa, taşınmaz mallar, bankada birikmiş para, mücevher vb. girmektedir.

Çiftler hangi malın ne kadarının kimde kalacağına, kimin neyi alacağına, neyi bırakacağına karar verdikten sonra bu kararlarını açık bir şekilde boşanma protokolüne geçirmelidir.
Böylece herhangi bir sorun yaşanmasının hukuki olarak da önüne geçilmiş olur.
Konunun detaylarına girmeden önce anlaşmalı boşanma nedir, şartları nelerdir sorusunu da cevaplamamız gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen tarafların kendi aralarında nafaka, mal paylaşımı, varsa ortak çocuğun velayeti gibi konularda anlaşmaları ve bunu bir protokol çerçevesinde düzenlemeleri ile açılan dava türüdür. Boşanmak için dilekçeyle mahkemeye başvuran çiftler arasında en azından bu konuda tam bir uyum vardır.

Bu durumda kanun, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve taraflar gerekli hususlarda anlaşmışlar ise artık evliliğin sürdürülmesinin manasız olduğunu kabul eder.

Burada çiftlerden biri diğerinin açtığı davayı ve şartlarını kabul etmektedir.

Ancak boşanma kararının verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekir.

Bu şartlardan ilki evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması şartıdır.

Eşlerin birlikte başvurması, bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi de gerekir.

Diğer önemli ve olması gereken şart ise tarafların boşanmanın sonuçları hakkında tam bir fikir birliği içinde olmalarıdır. Burada mal ve eşya paylaşımı, nafaka, tazminat, çocukların velayeti gibi konular vardır.

Mahkeme tarafları birlikte dinlemeli ve hakim tarafların iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmelidir.

Bu şartlar varsa, taraflar, Aile Mahkemesi’nde, bulundukları yerde aile mahkemesi yoksa da asliye hukuk mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

Mal Paylaşımı Davası Nedir?

Mal paylaşımı davası, evlilik birliği içinde edinilmiş malların paylaşımının yapılmasının istendiği dava türüdür.

Çiftler evlilik birliğini sona erdirme aşamasına geldilerse, evlilikleri süresince edinilmiş malların eşit ya da kendi belirledikleri oranlarda paylaşımını da isterler. Genel uygulama evlilik birliği içinde edinilmiş malların eşit şekilde paylaşımıdır ancak bu her zaman mümkün olmayabilir.

Bu durumda mal paylaşımı davası açılır.
Bu dava boşanma davası ile birlikte açılamaz. Taraflar davayı ancak anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası sonrasında açabilirler.

Mal paylaşımının nasıl olacağı 1.1.2002 tarihli Medeni Kanun’da belirlenmiştir. Kanuna göre evlilik birliği içinde edinilmiş mallar yarı yarıya paylaşılır. Evlilik öncesindeki mallar ise kimin üzerine kayıtlıysa onundur. Mal paylaşımı davasına konu olamazlar.

Mal paylaşımı Medeni Kanun’daki hükümler belirlenmeden önce ise alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa mal ona ait sayılacak şekildeydi. Çünkü 01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte olan Medeni Kanun, eşler arasında yasal olarak Mal Ayrılığı Rejiminin geçerli olduğunu kabul ediyordu.

2002 yılı itibariyle ise “Edinilmiş mallara katılma rejimi” kabul edilmiş, evlilikte edinilen malların eşlerin ortak ve eşit sahipliğinde olduğu hükme bağlanmıştır. Yani boşanma durumunda eğer farklı bir mal rejimi seçilmediyse yarı yarıya paylaşım söz konusu olacaktır.

Evlilikte herhangi bir sözleşme vs yapılmadıysa eşler edinilmiş mallara katılıma rejimini kabul etmiş olurlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİNDE MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Öncelikli cevabımız “Herhangi bir mal için kavga etmezler” olacaktır ama biz bunu hukuki bir dille de anlatalım…

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar, boşanma ve ortaya çıkardığı mali sonuçlar üzerinde anlaşmaya varır. Bu anlaşma, düzenlenen protokol ile resmileştirilir. Mal paylaşımı anlaşmalı boşanma davasında söz konusuysa, taraflar istedikleri şekilde bir paylaşım yapıp, bunu protokole bağlayabilirler. Burada geçerli kural, paylaşımın hukuka uygun olmasıdır. Eşler, boşanma protokolüyle isterse malları yine yarı yarıya paylaşabilir veya başka bir paylaşım oranı belirleyebilir.

Örneğin evlilik birliği içinde alınmış bir otomobilin eşit oranda sahibi olan taraflardan biri kendi hakkını diğer eşe devredebilir veya değerinin diğer eşe ödenmesi yönünde bir karar verebilirler.

Ayrıca eşlerden biri anlaşmalı boşanma protokolüyle mal paylaşımına dair tüm haklarından feragat de edebilir.

Taraflar anlaşmalı boşanmada mal paylaşımına, karar kesinleşene kadar itiraz edebilir. Ancak karar kesinleştikten sonra itiraz yolu da kapanır.

KATKI PAYI ALACAĞI

Katkı payı alacağı mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu durumlarda kullanılan bir haktır.

Eşlerden birinin, diğerine ait mala hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın yaptığı katkının karşılığına, katkı payı alacağı denilmektedir.
Katkı payı alacağı, Medeni Kanun’da özel olarak düzenlenmemiş, Yargıtay içtihatları ile Borçlar

Kanundaki hükümler doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Eşlerin birbirinden talep edebileceği bir alacaktır.

DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI

Eşlerden birinin diğerine ait malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun karşılık almaksızın esaslı katkıda bulunması durumunda, tasfiye sırasında bu malda meydana gelebilecek değer artışı için katkısı oranında sahip olduğu alacak hakkına denir.

Açılan mal paylaşımı davasında değer artış payı alacağını talep etme hakkına sahiptir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA HANGİ MALLAR PAYLAŞILIR?

Anlaşmalı boşanmada evlilik birliği içinde edinilmiş mallar eşit bir şekilde paylaşılır. Mal paylaşımı yapılırken öncelikle her eş kendi kişisel mallarını geri alır. Kişisel mallar paylaşıma dahil değildir.

Kişisel Mallar Nedir

Kişisel malları şöyle sıralamak mümkündür:

 • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
 • Eşlerin üçüncü kişilerden olan manevi tazminat alacakları,
 • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımındaki eşyalar,
 • Kişisel mallar yerine geçen satış, takas vs yoluyla kişisel mallar yerine geçen para veya diğer değerler.

Edinilmiş Mallar Nedir?

Edinilmiş mal, eşlerin evlilik birliği süresince karşılığını vererek elde ettiği, para ile ölçülebilen malvarlığı değeridir.

Medeni Kanun’da edinilmiş mallar şöyle belirtilmiştir:

 • Çalışmanın karşılığı olan edinimler,
 • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
 • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
 • Kişisel malların gelirleri,
 • Edinilmiş mallar yerine geçen değerler
 • Diğerleri

Bu mallar boşanma davasının özelliğine göre daha da farklılaşabilir

MAL PAYLAŞIMI KAPSAMINDA MİRAS

Boşanmada mal paylaşımında tarafların kişisel malları paylaşıma dahil değildir. Medeni

Kanun’a göre evlilik sırasında eşlerden birine kalan miras da kişinin kişisel malı olarak kabul edilir. Bu nedenle de mal paylaşımına ve davaya dahil değildir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Mal paylaşımı davası Aile Mahkemesi’nde açılır. Boşanma davasına bakan mahkeme mal paylaşımının davasının da yetkili mahkemesidir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA TAZMİNAT TALEBİ

Anlaşmalı boşanmada çiftler birbirlerinden tazminat talep etmedikleri takdirde bu haklarından feragat etmiş kabul edilirler.

Tazminat, eşlerin kusuruna dayalı olan bir taleptir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise çiftler birbirlerine kusur isnat etmeksizin imzaladıkları protokol ve beyanları ile boşanmaya karar verilmesini talep ettikleri için genellikle tazminat söz konusu olmamaktadır.

Tabii bu dediğimizin de istisnaları olabilir.

Öte yandan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E: 2017/2-3067 K: 2019/512 kararında açıkça anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden sonra tarafların birbirinden maddi veya manevi tazminat talebinde bulunamayacağı belirtilmiştir.

Karar şöyledir:

“Anlaşmalı boşanmadan sonra artık boşanma sebebiyle (TMK md. 174/1,2) maddi ve manevi tazminat istenemez. Diğer yandan yukarıda değinildiği üzere anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşmış oldukları gibi, birbirlerine herhangi bir kusur izafesinde bulunmadıklarından başka bir ifadeyle bu davalarda yeniden kusur araştırması yapılması mümkün olmadığından mahkemenin eldeki davada topladığı delillere göre belirlediği davalının kusurlu davranışlarının hükme esas alınması ve davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Bu durumda yerel mahkemenin direnme gerekçesi Özel Daire bozma kararında ve yukarıda belirtilen bu ilâve gerekçe dikkate alındığında usul ve yasaya aykırıdır.”

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE MAL PAYLAŞIMI VEYA FERAGAT

Anlaşmalı boşanmalarda mal paylaşımı yapılırken eşlerden biri anlaşmalı boşanma protokolüyle mal paylaşımına dair tüm haklarından feragat edebilir. Eğer bu yapılacaksa yani tüm haklardan karşı taraf lehine feragat edilecekse bu durum boşanma protokolünde açıkça belirtilmelidir.

ANLAŞMALI BOŞANMALARDA MAL PAYLAŞIMI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Anlaşmalı boşanmalarda mal paylaşımı davası dilekçe örneği kolayca bulunabilir ancak dava zaten bu dilekçenin uzmanı ile birlikte düzenlenmesi gerekmektedir.
Dilekçede öncelikle davanın açılacağı hakimliğin adının olması gerekmektedir.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımı, boşanma dilekçesi ile verilen protokolün yürürlüğe girmesi ile gerçekleşmiş olur.

Burada anlaşmalı boşanmanın adımlarından söz etmek gerekir ki o da sadece 2 aşamalı bir süreçtir.
Bu aşamalar;

 • Dilekçeler aşaması
 • Ön inceleme duruşması aşaması

Dilekçeler aşaması

Mal paylaşımı davası, davalı eşin ikametgahı aile mahkemesine dilekçe verilmesiyle başlar. Daha sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Bu noktada davalı isterse cevap dilekçesi yazabilir.

Ön inceleme duruşması aşaması

Ön inceleme duruşması genellikle bir celsedir. İstisnai durumlarda ikinci bir celse yapıldığı olur. Bu aşama anlaşmalı boşanmanın gerçekleştiği aşamadır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI NE KADAR SÜRER?

Adalet Bakanlığı’nın 2019 yılında belirlemiş olduğu davaların sonuçlanmasını belirlediği yargıda hedef süresine göre mal paylaşım davasının tamamlanma süresi 450 gün olarak belirlenmiştir.

Ancak bu sürelere istinaf süreleri dahil değildir.

İSTANBUL ANLAŞMALI BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI AVUKATLIK HİZMETİ

Anlaşmalı boşanma olsa da mal paylaşımı için İstanbul’da deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış avukat bulmak isteyebilirsiniz.

Son yıllarda İstanbul gibi büyük kentlerde, evliliklerin olduğu kadar boşanmaların da artması ve konuların daha da karmaşık hale gelmesi nedeniyle mal paylaşımı konusunda uzmanlaşmış avukatlara duyulan ihtiyaç da artmıştır.

İstanbul anlaşmalı boşanma mal paylaşımı davası avukatı, ihtiyacınız olması halinde mal paylaşımı davalarında uzmanlığını sizin kullanacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI AVUKAT ÜCRETLERİ

Boşanma davasından sonra görülen mal paylaşım davaları, boşanma davalarından ayrı davalar oldukları için, ayrı bir ücretlendirmeye tabiidir. Mal paylaşım davalarında genellikle yüzde 10-25 arasında nispi avukatlık ücreti takdir edilmektedir. Bu oranlar avukat ile müvekkil arasındaki anlaşmaya göre belirlenir.

BİZE ULAŞIN

Aile hukuku alanında ve mal paylaşımı davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası