Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BOŞANMA HUKUKU DAVALARI | AV. GÜLÇİN ACARTÜRK

Boşanma hukuku davaları, evliliğin yasal olarak sona ermesine neden olan davalar ile birlikte resmi olarak ayrılığın ortaya çıkardığı diğer durumlar için açılan davalardır. Bu davalar arasında velayet, nafaka, tazminat vb vardır.

Öncelikle Medeni Hukuk, daha sonra Miras Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk gibi farklı hukuk disiplinleri ile yakından ilişkili olan boşanma hukuku, toplumsal olarak bireyleri doğrudan etkileyen, sonuçları çok bariz olan davalardır. Boşanma hukuku davaları ile genellikle yeni bir durum ortaya çıkmaktadır.

Evli bir çift ayrılmakta farklı evlerde yaşamaya başlamakta, varsa çocuklar “Paylaşılmakta”, hakimin kararına göre nafaka ödemeleri söz konusu olmaktadır.  

Bu yazımızın ana konusu, boşanma hukuku davaları ve bu konuda alınacak danışmanlık hizmetleri olacak. Buyurun birlikte okuyalım.

BOŞANMA HUKUKU NEDİR

Boşanma hukuku adı üzerinde öncelikle çiftlerin boşanma davalarının, daha sonra da boşanma ile ortaya çıkan mali ve sosyal hakları kapsayan kurallar bütünüdür.

Medeni Hukuk kapsamında yer alan “Aile Hukuku“ hükümleri çerçevesinde işlerlik kazanır.

Boşanma hukukunun kapsamında ise, mal paylaşımı, velayet, nafaka, evlat edinme, tazminat, soybağı reddi, tanıma, tenfiz vb. konular yer almaktadır.

Bu açıdan bakıldığında son derece geniş bir uygulama alanı vardır ve miras hukuku, milletlerarası özel hukuk, kimiz zaman iş hukuku, ticaret hukuku gibi farklı disiplinlerle de iç içedir.

Toplumun çok büyük bir kısmını yakından ilgilendiren konuları içermesi itibariyle bu konularda soru soran ve cevap arayan kişiler de hayli fazladır.

BOŞANMA HUKUKU DAVALARI

Boşanma hukuku davalarını, boşanma davası, velayet davası, nafaka davası, tazminat davası, babalık davası, tanıma davası vb. olarak sıralamak mümkündür. Boşanma hukuku kapsamında daha pek çok dava vardır ancak en çok karşılaşılan davalar bu saydıklarımızdır dersek yanlış söylemiş olmayız.

Boşanma Davası

Boşanma davası, evlilik birliğinin sona erdirilmesi için açılan dava türüdür. İnşai nitelikte bir dava türüdür. Bu davalar tarafların her konuda anlaştığı “Anlaşmalı” davalar da olabilir “Çekişmeli” dava şeklinde de olabilir.

Taraflardan biri ya da ikisi birden boşanma davası açabilir.

Davanın nasıl açılacağı ise anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağına bağlıdır. Bu seçenek davanın ne kadar süreceğini de belirler.

Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha halindeki dava dilekçesini, ekleyeceği belgeler ile nüfus cüzdanı fotokopisi ile davayı açabilir.

Dilekçede, boşanma sebepleri, bu sebeplerin ispat şekli ya da delilleri, varsa tanıklar ile ilgili ayrıntılı bilgiler olmalıdır. Ayrıca bazı kurumların elinde olup mahkemeden yazı yazılarak getirtilmesi talep edilen belge veya kayıtlara ilişkin açıklamalar da dava dilekçesinde yer almalıdır.

Boşanma davası açılabilmesi için tarafların geçerli nedenleri olmalıdır.

Bu sebepler genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır.

Genel boşanma sebepleri arasında, güven sarsıcı davranışlar, eşini sevmediğini beyan etme, cinsel ilişkiden kaçınma, eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama, eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi, aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma gibi sebepler yer almaktadır.

Özel boşanma sebepleri arasında ise, zina veya aldatma, terk, suç işleme ve haysiyetsiz bir hayat sürme, hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranışlar, akıl hastalığı gibi sebepler vardır.

Velayet davası

Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku davası türüdür. Bu davalarda genel olarak “Çocuğun üstün yararı” gözetilerek karar verilir.

Ancak Türkiye’de uygulamada çocuğun velayeti çok özel durumlar yoksa anneye verilmektedir. Çocukta idrak yaşı oluşmuşsa onun da fikri alınır. Açılan velayet davası birden çok çocuğu kapsıyorsa bu kez de çocukların ayrılmaması esası üzerinde durulur.

Nafaka davası

Nafaka sözlük anlamına göre; “Bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkeme kararıyla verdiği aylık”tır.

Geçimlik, geçinmek için gerekli olan iaşe anlamını da taşıyan nafaka ile ilgili düzenlemeler Medeni Kanun’da yapılmıştır.

Kanuna göre ise boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak tanımlanabilir.

Kanun nafakayı kimin ödeyeceği, ne kadar ödeyeceği, ödenme süresi ve şekli ayrıntıları ile, tartışmaya gerek kalmayacak şekilde belirtmiştir.

Kanunda 4 çeşit nafaka ödeme şekli düzenlenmiştir.

Bunlar:

  • Tedbir nafakası
  • İştirak nafakası
  • Yoksulluk nafakası
  • Yardım nafakasıdır.

Dava da genellikle kadın tarafından kendisi ya da çocuğu için nafaka almak için açılır.

Tazminat davası

Boşanmada maddi ve manevi tazminat, boşanma davasında diğer eşten daha az kusurlu taraf tarafından talep edilebilir.

Maddi tazminat evlilik birliğinin boşanma ile sonuçlanmasından mevcut veya beklenen menfaatleri zarara uğrayan tarafın istediği maddi tazminattır.

Kusursuz veya daha az kusurlu eş; boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğradığı gerekesiyle tazminat isterse bu da manevi tazminattır. Bu tazminat türü daha çok semboliktir.

Her iki istem de çekişmeli boşanma davasında yapılabileceği gibi ayrı bir dava olarak da görülebilir. Dava ayrı açılacaksa boşanma davasından itibaren bir (1) yıl içinde açılmalıdır. Bu süre boşanmada manevi tazminat davası için zaman aşımı süresidir.

Babalık davası

Babalık davası, evlilik birliği içinde doğmamış bir çocuğun, babası ile soy bağının kurulması için açılan bir dava türüdür. Daha kısa ve anlaşılır şekliyle “babanın çocuğu nüfusuna alması” için açılan davadır.

Soy bağının tespiti için açılan davalar arasında yer alır ancak babanın çocuğu tanıması değildir.

Tanıma bambaşka bir davanın konusudur. Babalık tanıma davası, çocuk ile baba arasındaki soy bağının, hukuk yoluyla kurulmasıdır. Bu davada babanın rızası vardır ancak babalık davasında babanın rızası söz konusu değildir. Anne veya çocuğun dayatması ile bu dava açılır ve sonucu istenir.

BOŞANMA HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Boşanma hukuku davalarında pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu konular şöyledir:

Boşanma ve Soybağı Davalarının Yürütülmesi

Boşanma davası açma nedenlerinden biri, eşin evlilik birliği devam ederken başkasından hamile kalması olabilir. Bu durumda davayı açan tarafın soybağı (nesebin) reddi davası da açması gerekir.

Zira çocuk başkasından olsa da kadın evli olduğu için çocuk ‘kağıt’ üzerinde evli olduğu erkeğindir.

Açılacak dava ile erkeğin söz konusu çocuğun babası olmadığı ispatlanır ve nesebin reddi gerçekleşir.

Tabi bu süreç yazdığımız kadar kolay değildir. Bu tür davalar oldukça zahmetli ve davanın çok uzamasına sebebiyet verecek riskli unsurlar taşımaktadır.

Anlaşmalı Boşanmalarda Protokol Düzenlenmesi ve Yürütülmesi

Anlaşmalı boşanmada boşanma sonrası düzenlenecek protokol ile belirlenir.

Hangi mal kimde kalacak, kim neyi alacak, araba kimin, ev kimin olacak, kim kendi hakkından feragat edecek, çocukların velayeti kimde kalacak, velayetin olmadığı eş eş çocukları hani aralıklar ne kadar görecek, nafaka ödenecek mi ne kadar ödenecek, tazminat verilecek mi vb konular bu protokolde belirlenir.

Tarafların hak kaybına uğramaması açısından boşanma protokolünün avukatlar tarafından düzenlenmesi en iyisidir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Sunulması

Çekişmeli boşanma davası, evliliklerini yürütemeyen eşlerin, boşanıp boşanmama konusundan başlayarak, boşanmanın doğuracağı mali ve sosyal sonuçlar konusunda anlaşamamaları üzerine açtıkları dava türüdür. Burada eşlerden biri boşanmak isterken diğeri istemez, birinin istediği nafaka ya da tazminata diğeri karşı çıkar, varsa çocukların velayetini iki taraf da ister.

Yani tam anlamıyla bir açmaz ve bilerek isteyerek anlaşmaya yanaşmama durumu vardır.

Bu davalarda özellikle maddi ve manevi tazminat istekleri büyük anlaşmazlıklar neden olur.

Davada hak kaybının yaşanmaması için bir avukatla çalışmak tarafların lehine olacaktır.

Aile Hukuku Kapsamında Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası Talepleri

Boşanma hukukunda nafaka konusu çok önemli bir yere sahiptir.
Kanunda boşanma ile ilgili 3 çeşit nafaka ödeme şekli düzenlenmiştir.

Bunlar:

  • Tedbir nafakası
  • İştirak nafakası
  • Yoksulluk nafakası

Tedbir nafakası

Tedbir nafakası dava tarihinden, boşanma veya ayrılık hükmü kesinleşinceye kadar devam eden nafakadır.
Herhangi bir işi veya geliri olmayan, yardıma ihtiyacı olan eşe bağlanır.

İştirak Nafakası

Boşanma sonunda ortak çocuğun velayeti kendisinde olmayan eş aleyhine açılan nafaka davasıdır. Çocuğun giderlerine katılma nafakasıdır. Bu giderler, çocuğun eğitim, yiyecek, barınma ve sağlık giderleridir.

Nafakayı çocuğun velayeti kendisinde olan taraf yani çocuğa bakan kişi, vasi, kayyım ya da temyiz kudreti olan çocuk kendisi talep edebilir.

Yoksulluk nafakası

Yoksulluk nafakası evliliğin boşanma ile sonuçlanması nedeniyle yoksulluğa düşecek eş’e bağlanan nafaka türüdür.

Her 3 nafaka türünde de talep eden tarafın konusunun uzmanı bir avukattan yardım alması kazançlı çıkmasını sağlayacaktır.

Boşanmadan Sonra Malvarlığı Tasfiyesinin Yürütülmesi

Boşanma hukuku danışmanlık hizmetleri kapsamında boşanmadan sonra malvarlığı tasfiyesinin yürütülmesi hizmeti de vardır.

Mal rejiminin tasfiyesi davası taraflar için büyük önemi olan bir konudur. Evlilik birliği içinde edinilen mallar 2002’de kabul edilen Medeni Kanun gereği eşit biçimde paylaşılır. Ancak uygulamada farklı durumların yaşandığı olmakta, mal kaçırma vb durumlar yaşanmaktadır

Bu konu ile ilgili de avukat desteği hak kaybı olmaması açısından son derece önemlidir.

Velayet ve Nafaka Hükümlerine Aykırı Davranılmasına Karşı Hukuki Çözüm Yolları Üretilmesi

Boşanma davası sırasında ya da ayrı bir dava ile belirlenebilen velayet ve nafaka her zaman mahkemenin verdiği karalara uygun olarak yürümeyebiliyor.

Nafaka borçlusu bu borcunu ödemekten imtina edebiliyor, bilerek ya da şartları gereği ödeme yapmayabiliyor.

Keza çocuk ya da çocukların velayetini alan taraf da eski eşine olan düşmanlığı veya başka sebeplerle velayet hükümlerine aykırı davranabiliyor. Velayeti elinde bulunduran tarafın çocuğu göstermediği durumlar olabildiği gibi, velayetin olmadığı taraf da mahkemede verilen karar dışında zamanlarda çocuğu görmek isteyebiliyor, aldığında geri getirmiyor ya da hiç gelmiyor olabilir.

Bu durumların çözümü de yine boşanma hukuku kapsamında bulunur. Bunu için de uzman bir avukattan yardım almanız gerekir.

Aile İçi Şiddet ve Benzeri Hallerde Tedbir Kararı Alınması

Koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı 6284 kapsamında verilen etkili bir önlemdir. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca birtakım tedbirlerin alınması mümkündür.

Yasa kapsamında sayılan ve şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan her kişi, şikayet ve ihbar mercilerine müracaat ederek öngörülen tedbirleri talep edebilir.

Verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinin kapsamında bu konu da vardır.

Evlat Edinmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüme Kavuşturulması

Evlat edinme yolları, evlat edinme davası ve evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü de boşanma hukuku kapsamındaki konulardan biridir.

Oldukça karışık bir konu olan evlat edinme kanunda aranılan tüm şartların varlığı halinde evlat edinilecek olan küçük veya ergin ile onu evlat edinmek isteyen kişi arasında, hakim kararıyla soybağının kurulması durumudur. Kurulan bu soybağı, diğer mirasçılar tarafından kabul edilmeyebilir, evlat edinilen çocuğun velayeti boşanma sırasında gündeme gelebilir vb.

Bu gibi durumlarda uyuşmazlıkların çözümü için hukuki danışmanlık hizmetimiz ile yanınızdayız.

Evlenecek Taraflar Arasında Yapılacak Malvarlığı Sözleşmeleri Hakkında Danışmanlık Hizmeti Sağlanması

Evlenecek olan kadın ve erkek, evlenmeden önce mal halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinen “mal ayrılığı sözleşmesi” yapmak isteyebilir. Bu sözleşmede tarafların evlenmeden önce ve sonraki malvarlığı ile ilgili maddeler yer alır.

Ama konu her zaman uyuşmazlığa ve anlaşmazlığa açık bir konudur.
Hak kaybı yaşanmaması açısından bir avukatın yardım ve desteği çok önemlidir.

Nişanlanmanın Sona Ermesinden Kaynaklanan İhtilafların Çözülmesi

Nişan, evlilik vaadi içeren, evlilik niyeti taşıyan bir eylemdir.

Eğer nişan evlenme gerçekleşmeden bozulursa bir takım sonuçları olacaktır. Nişanlılardan birinin evlenmekten vazgeçmesi halinde diğer tarafın evliliğe zorlamak için dava açma hakkı yoktur. Ancak nişanı bozmanın taraflara getirdiği bazı hak ve yükümlülükler de vardır.

Örneğin nişanlanma sırasında taraflara veya tarafların birbirlerine verdiği hediye ve takılar nişan bozulduğunda iade edilmelidir. İadesi gereken hediyelerin aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde ise bedelinin ödenmesi talep edilebilir.

Ayrıca nişanlılardan birinin haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozması veya taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple nişanın bozulması durumunda, kusuru olan taraf, diğer tarafın evlenmek amacıyla yapmış olduğu harcamaları ve nişan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

Çeyiz hazırlama, ev kiralama, evin döşenmesi amacıyla eşya satın alma ve benzeri tüm durumlar için yapılan harcamaların ödenmesini talep etmek mümkündür. Bunun için maddi tazminat isteyebilecek taraflar belli şartlar dahilinde manevi tazminat da talep edebilir.

Bu anlattığımız süreçler de ciddi anlaşmazlıklar yaratmaktadır ve avukat yardımı olmadan kolayca çözümlenebilecek durumlar değildir.

Bu nedenle avukattan danışmanlık hizmeti mutlaka alınmalıdır.

Aile Mahkemelerinde Görülen Aile Hukukuna İlişkin Tüm Uyuşmazlıkların Takibi

Aile mahkemelerinde tabi ki sadece bu saydığımız uyuşmazlıklar gündeme gelmez. Tanıma, tenfiz, babalık davası, soybağının reddi, iddet süreleri, çocuğa ait malların yönetimi, çocuğa vasi ya da kayyım atanması, boşanan kadının eski eşinin soyadını kullanması vb. pek çok konu aile mahkemelerinde çözüme kavuşur.

İSTANBUL BOŞANMA HUKUKU AVUKATLIK HİZMETİ

Son derece geniş kapsamlı olan ve bazen farklı hukuk dallarının uzmanlığını da isteyen boşanma hukuku avukatlık hizmetine İstanbul’da ihtiyaç duyabilir, deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış boşanma hukuku avukatı bulmak isteyebilirsiniz.

Son yıllarda İstanbul gibi büyük kentlerde, evliliklerin olduğu kadar boşanmaların da artması ve konuların daha da karmaşık hale gelmesi nedeniyle konusunda uzmanlaşmış avukatlara duyulan ihtiyaç da artmıştır.

İstanbul boşanma hukuk avukatlık hizmetleri, ihtiyacınız olması halinde nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat vb. davalarda uzmanlığını sizin kullanacaktır.

HUKUKİ DANIŞMANLIK
 

Hukuki danışmanlık boşanma hukukunda büyük önem taşımaktadır. Yukarıda saydığımız tüm uyuşmazlık ve davalarda avukat tutmak istemeyen kişiler, hukuki danışmanlık hizmeti alırlarsa nerede, ne zaman, ne yapmaları gerektiğini daha kolay kavrarlar.

Hukuki danışmanlık, boşanmak isteyen tarafların haklarını bilmesi açısından önemlidir.
Hukuki danışman olarak avukat, mevcut durumun analizini yapıp, olasılıkları değerlendirip, olası sonuçlarıyla ilgili danışana bilgi verir. Yani hukuki danışmanlık öncelikle mağduriyeti önleyici bir hizmettir. Danışan kişi, sorunu ile ilgili en doğru bilgi ve çözüm yolu hakkında bilgi sahibi olur.

Öncelikle yol gösterici olan danışman, dava söz konusu olacaksa bu sefer avukat olarak danışanının yanındadır.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR

Evlilik birliğini daha fazla sürdüremeyeceğini anlamış olan taraf ya da taraflar, boşanma hukuku kapsamında dava açar. Bu aşamada avukatla ilerlemek ya da danışmanlık hizmeti almak daha doğru olacaktır.

Avukat davanın açılış aşamasından kararın verildiği son ana kadar müvekkillerinin yanında olacaktır.

Bunun için boşanmaya karar vermiş tarafların kendilerine, deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış bir avukat bulmalarını tavsiye etmekteyiz.

BİZE ULAŞIN

Boşanma /aile hukuku alanında, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.
Sizden sadece bir telefon kadar ve bir “Tık” uzaktayız.

Bize ulaşın, kazanan siz olun.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası