Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ÇEKİŞMELİ BOŞANMADA PSİKOLOJİK DESTEK

Çekişmeli boşanmada psikolojik destek deyim yerindeyse bir “savaşa” hazırlanan ve bu savaştan ağır yaralı çıkan taraflar için mutlak gereklilik haline gelmiştir.

Boşanma davalarının en çetrefilli ve zor olan türünde hem erkek hem de kadın, boşanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi konularda anlaşamaz ve birbirlerini yıpratmak için ellerinden geleni yaparlar, zaman zaman düşmana yapılmayacak tavırlar sergilenir.

Ancak günün sonunda her iki taraf hatta varsa çocuklar da büyük oranda zarar görür. Sonuç ise psikolojik destek almak için uzmanların kapısını aşındırmak olur.

Bu süreci kendi başına atlatanlar olduğu kadar mutlaka destek almak isteyenler olacağı için bu yazımızda inceleyeceğimiz konu “Çekişmeli boşanmada psikolojik destek” olacak. Psikolojik destek nedir, çekişmeli boşanma nedir, koşulları nelerdir, aile terapisi ücretleri ne kadardır,

Sadece boşanma aşamasında destek almak yeterli olur mu yoksa boşanma sonrasında da devam etmek gerekli midir gibi soruların yanıtlarını yazımıza bulabilirsiniz.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMADA PSİKOLOJİK DESTEK

Çekişmeli boşanmada psikolojik destek “Çekişmeli boşanma sürecinde nasıl daha az yıpranırım, boşanma sırası ve sonrasında nasıl tek başına ayakta dururum” diyenlerin aldığı bir hizmettir.

Çünkü takdir etmek gerekir ki boşanma başlı başına zor bir olaydır, çekişmeli boşanma ise daha da zordur. Zira çekişmeli boşanma çiftlerin birbirini yıpratması, zorlaması üzerine kuruludur.

Çiftler hiçbir konuda anlaşamadıkları gibi boşanma ve sonuçları konusunda da anlaşamazlar ve yarattıkları kaostan kendileri yara almadan çıkmak isterler.

İşte bu aşamada psikolojik destek verecek uzmanlar devreye girer. Hem kadın hem de erkek çekişmeli boşanmada psikolojik destek almak isteyebilir ya da zorunda kalabilir.

Çünkü bu süreç kadını olduğu kadar erkeği de zorlayan bir süreçtir. Uzun sürmesi de cabası.

Ortalama bir çekişmeli boşanma davasının 2-3 yıl arasında sürdüğünü düşünürsek bu uzun sürede yaşanacak olaylardan etkilenecek olan tarafların bu desteğe ihtiyacı olacağı su götürmez bir gerçektir.

PSİKOLOJİK DESTEK NEDİR?

Psikolojik destek, insanoğlunun kendi başına üstesinden gelemediği sorunlarının çözümünde konusunda deneyimli ve uzman kişilerden alınan destek şeklinde tanımlanabilir.

Bu destek hemen her konuda olabildiği gibi çekişmeli boşanma sürecinde yaşanan sorunların çözümü için de alınabilir.

Bu sayede yaşanan zorluklar uzman desteği ile kontrol altına alınır, kişi veya kişiler zorluklarla daha kolay mücadele edebilir. Yalnız olmadığını hisseden kişi olumsuz düşüncelerden sıyrılabilir ve sorunlara daha objektif bakmayı başarabilir. Bu açıdan bakıldığında psikolojik destek hem önleyici bir hizmettir hem de iyileştirici…

Çekişmeli boşanmada alınacak bir psikolojik destek sağlıklı boşanmayı sağlayabileceği gibi çiftlerin yaşayabileceği sorunları da en az indirebilir. Telkinler tarafların süreci daha da zorlaştırabilecek tavırlar sergilenmesini önleyebilir.

Süreçte çocuk da varsa onların da bu psikolojik desteğe dahil edilmesi onların da bu süreci en az hasarla atlatmasına yardımcı olabilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA NEDİR?

Çekişmeli boşanma, eşlerin boşanıp boşanma, nafaka, tazminat, mal paylaşımı, varsa çocukların velayetinin kimde kalacağı gibi konularda anlaşamayıp bu konularda çözümü mahkemeden bekledikleri dava türüdür.

Bazen yıllarca süren ve tarafların bir türlü boşanamadığı davalar haline gelebilirler. Çünkü taraflar bu davalarda karşı tarafın istediğinin gerçekleşmemesi üzerine odaklanmıştır. Bunun için de “Ellerinden geleni ardlarına koymazlar.”

Evliliklerini yürütemeyen eşler, boşanıp boşanmama konusundan başlayarak, boşanmanın doğuracağı mali ve sosyal sonuçlar konusunda anlaşamazlar.

Ödenecek nafaka ya da tazminat, mal paylaşımı, çocukların velayeti ya da velayetin olmadığı eşin çocuklarla ilişkisi gibi konularda eşler arasında uzlaşının olmaması gibi konular çekişmeli boşanma davalarının ana gündemidir.

Evlilik birliği yaşanan olaylar nedeniyle sarsılan çiftlerin, birbirini cezalandırma ya da öfkesini çıkarma, boşanmanın gerçekleşmesini olabildiğince geciktirme gibi amaçları vardır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

Bir davanın çekişmeli boşanma olabilmesi için belli şartların oluşması gerekmektedir.

Bu sebeplerden bir ya da birkaçı söz konusuysa çekişmeli boşanma davası açılabilir. Tarafların boşanma iddialarına dayandırmak zorunda olduğu bu koşullar r zina, hayata kast, kötü davranış, suçlu olmak, haysiyetsiz yaşam sürmek, terk, akıl sağlığının yerinde olmaması ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

Bu koşullar ve açıklamaları şöyledir:

Zina

Zina nedeniyle boşanma davası; eşlerden birinin, evlilik birliği devam ederken diğer eşi aldatması sebebiyle aile mahkemesinde açılan bir dava türüdür.

Zina, evli bir kişinin eşi dışında bir başka kişiyle cinsel ilişki sürdürmesidir. Davacının zinayı /aldatmayı ispatlaması durumunda mahkeme diğer kusurlara bakmadan boşanma kararı verir.

Eşlerden biri, kadın ya da erkek fark etmez diğerini aldatırsa, aldatıldığını öğrenen ve ispatlayan eş öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde dava açabilir. Zina davasının açılabilmesi için bir başkasıyla cinsel birliktelik olması şarttır.

Hayata Kast, Kötü Davranış

Hayata kast, bir eşin diğer eşin yaşam hakkına karşı yönelik kasıtlı fiillerinin tamamını kapsar.

Burada önemli olan kasıtlı bir hareket ile öldürme iradesinin ortaya konmasıdır.

Eşe eziyet veren, acı çektiren bedeni ve ruhsal sağlığını bozan davranışlar ise pek kötü muamele olarak tanımlanır. Bu madde biraz daha subjektiftir. Hangi eylemin pek kötü muamele olduğunu olayın özelliklerine göre hakim takdir eder. Dövme, aç susuz bırakma, işkence etme, bir yere kapatma, bilinçli olarak bulaşıcı hastalık bulaştırma, işkence etme fiilleri Yargıtay kararlarında pek kötü muamele olarak kabul edilmiştir.

Onur kırıcı davranış ise eşi, toplum karşısında aşağılama, küçük düşürme, hakarette bulunma ve küfretme şeklinde olarak ortaya çıkar. Ancak bu davranışın boşanma sebebi olabilmesi için “Ağır derecede onur kırıcı” olması gerekir. Eleştiri ya da şaka olarak söylenen söz veya yapılan davranışlar bu tanıma girmezler.

Suçlu olmak, haysiyetsiz yaşam sürmek

Medeni Kanun’un 163. Maddesinde düzenlenen bu sebebe göre eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman çekişmeli boşanma davası açabilir.

Toplum nazarında kişiyi utandıran, aşağılayan ve yüz kızartan suçlar küçük düşürücü suç olarak tanımlanır. Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak, rüşvet almak vermek, dolandırıcılık, irtikap gibi suçlar yüz kızartıcı suçlar kapsamındadır.

Haysiyetsiz hayat sürmeyi boşanma sebebi yapabilmek için öncelikle bu yaşamın bir sürekliliğinin olması gerekir. En bilinen türleri ayyaşlık ve kumarbaz olmaktır.

Toplumun namus, şeref ve itibar değerlerine aykırılık olması ve bunun süreklilik arz etmesi gerekmektedir.

Terk

Terk sebebiyle boşanma davası açabilmenin de belli başlı bazı şartları vardır.
Medeni Kanun’un 164’üncü maddesi bu şartları düzenler.

Buna göre,

 • Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla ortak konutu terk etmesi,
 • Başka bir sebep ile ortak konutta bulunmayan eşin haklı bir sebebi olmadan ortak konuta dönmemesi,
 • Eşlerden birinin diğerini ortak konutu terk etmeye zorlaması,
 • Eşlerden birinin, diğer eşin ortak konuta dönmesini engellemesi,
 • Terkin en az 6 ay sürmüş olması,
 • Terk eden eşe dönmesi için ihtarname gönderilmesi,
 • Terk eden eşin ihtara rağmen dönmemesi gerekir.

Bu durumda terk edilen taraf çekişmeli boşanma davası açabilir.

Akıl Sağlığının Yerinde Olmaması

Medeni Kanun’un 165’inci maddesine göre “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”

Ancak dava açılabilmesi için akıl hastalığının evlilik dahilinde ortaya çıkması gerekmektedir.

Ayrıca akıl hastalığının resmi kurumlar tarafından belirlenmesi gerekir.

Bu dava hasta olan tarafa kusur atfedilemeyeceği için genel boşanma sebeplerine dayanılarak açılamaz. Akıl hastalığı sebebi ile açılacak boşanma davası ancak özel boşanma sebeplerine dayanılarak açılabilir.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması

Evlilik birliğini temelinden sarsılması genel boşanma nedenleri arasındadır ama çekişmeli boşanmaya neden olabilir.

Evlilik birliğini temelinden sarsan konular kanunda yer almaz. Ancak konu içtihatlarla şekillenmiştir. Buna göre,

 • Güven sarsıcı davranışlar,
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama,
 • Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi,
 • Aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma,
 • Eşini sevmediğini beyan etme,
 • Eşinin bağımsız konut isteğine duyarsız kalma,
 • Eşin ev işlerini yapmaktan kaçınması,
 • Eşlerin çocuklarının bakımı, eğitimi vs. ilgilenmemesi,
 • Evlilik sırlarının başkalarına anlatılması,
 • Eşin ahlaksızlıkla itham edilmesi gibi durumlar

Yargıtay tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açtıkları gerekçesiyle boşanma kararı verilmesi gerektiği kabul edilen bazı durumlardır.

PSİKOLOJİK DESTEK ALMA KOŞULLARI

Psikolojik destek alma koşulları tamamen kişinin kendine bağlı bir olgudur. Eğer kişi bu süreci ve sonrasını tek başına atlatmayacağını düşünüyorsa psikolojik destek almanın ilk koşulu ortaya çıkmış demektir.

Öte yandan eğer taraflar, çekişmeli boşanma davasında çevrelerine, özelde de çocuklarına zarar verme aşamasına geldilerse mutlaka psikolojik destek almalıdırlar.

Çekişmeli boşanma davasında alınacak psikolojik destek durumdan etkilenen bireyin kendini daha iyi hissetmesini sağlayabileceği gibi sağlıklı bir boşanmasının gerçekleşmesine de yardımcı olabilir.

Çekişmeli boşanma davalarında; mahkeme atmosferi ve mahkeme süreci eşler için çok yıpratıcı olabilir. Mahremiyetin ortaya dökülmesi ile başkasının bilmesi istenmeyen ayrıntıların en ince detayına kadar a-anlatılması sonucunda kişilerin “gerçek” yüzleri ortaya çıkar.

İki tarafın da uğraşması sonucu anlaşmalı olsa tek celsede tamamlanabilecek boşanma uzadıkça uzar. Bu da taraflar üzerinde ciddi bir stres yaratır. Bu stres psikolojik destek alma koşulları arasında belki de en önemlisidir.

BOŞANMA SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DESTEK TALEBİ

Boşanma sürecinde psikolojik destek talebi kendini yıpranmış, çaresiz ya da yalnız, terk edilmiş veya pişman hisseden taraf ya da taraflardan gelebilir.

Boşanma süreci ve sonrasında oluşan yeni durum için psikolojik destek talebi olan kişi uzman bir psikolog ya da terapiste başvurabilir. Bu başvuru sonucunda yapılan görüşmeler boşanma psikolojisini yaşayan kişiye fayda sağlayacaktır.

Öte yandan aile mahkemelerinde yer alan uzman pedagog veya psikologlar da bulunmaktadır.

Pedagog boşanma sürecinde çocukların etkilenmesini önlemeye çalışırken, psikolog bireylerin, duygu ve düşüncelerini, davranışlarını, zeka ve yeteneklerini anlamaya çalışarak, onların davranışlarının düzeltilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunur.

Ancak boşanma sürecindeki psikolojik destek talebi genellikle bireyler tarafından yapılır ve mahkeme haricinde çözülmeye çalışılır.

PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETLERİ

Psikolojik destek hizmetleri, boşanma süreci ve boşanma sonrasında talep edilmesi halinde uzman psikologlar tarafından verilmektedir. Süreçte psikolojik olarak yıpranan ve çekişmeli boşanma psikolojisi yaşayan bireylere verilen bu destek hizmeti, kişinin kendisini daha iyi hissetmesi ve ortaya çıkan yeni duruma daha kolay alışması için verilmektedir.

PSİKOLOJİK DESTEK İLE SÜRECİ ATLATMAK

Psikolojik destek süreci anlaşmalı boşanma öncesinde de alınabilir, boşanma davası sürerken de, boşanma sonrasında da…

Amaç daha sağlıklı bir boşanma süreci yaşamak olduğu kadar, desteği alanın çekişmeli boşanma dönemini doğru yönetebilmesidir.

Kim bilir belki de alınan bu destek çekişmeli boşanmayı anlaşmalıya bile döndürebilir ve eşlerden biri veya ikisi de yıllarca aynı yastığa baş koydukları, yaşamı birlikte sırtlandıkları eşlerini ve dolayısıyla kendilerini yıpratmaktan vazgeçebilir.

Alınan psikolojik destek taraflara şöyle faydalı olabilir:

Yaşananları olduğu gibi kabul etmek, neden, niye sorularını daha az sormak.

Boşanmaya giden süreçte sorumlulukları paylaşmak. Boşanma örneğin destek alan kişinin eşini aldatması sonucu gerçekleşiyorsa öncelikle bu kişi bu sorumluluğunu kabul etmelidir ki süreç daha kolay devam etsin.

Ortak çocuklarla sağlıklı bir iletişim kurmak bu süreçte en önemli konudur. Çünkü boşanmadan kadın ve erkek, anne ve babadan daha çok çocuklar etkilenmektedir. Kimi boşanmaya kendisinin sebep olduğunu düşünen çocukların bu süreci zarar görmeden atlatabilmesi de alınacak psikolojik destek ile sağlanabilir. Öte yandan çocukların pazarlık konusu yapılmaması da alınacak psikolojik destek ile gerçekleşebilir.

Yeni bir ilişkiye hazır olmak. Boşanma sonrasında bir süre kimseyi görmek istememek, yeni bir ilişki istememek gibi duygular hakim olabilir ancak bu durum da alınacak destek ile aşılabilir.

Geleceğe daha güvenli bakmak. Yıllarca aile hayatı yaşayan erkek ve kadının boşandıktan sonra kendine güveninin azalması, sosyal ilişkilerinin zayıflaması, geleceğe dair umutlarının azalması gibi durumlar sıklıkla yaşanır. Alınacak psikolojik destek bu duygunun aşılmasında yardımcı olur.

SÜREÇ NASIL İLERLER?

Çekişmeli boşanmada psikolojik destek süreci, evliliği sona erdirmeye bunu da çekişmeli biçimde karar vermekle başlar. Öncelikle alınacak destek ile “Savaşa“ hazırlanılır.

Boşanma sırasındaki maddi ve manevi yıpranmayı en az şekilde hissetmek isteyen kişi psikolojik desteği almak için arayışa girer.

Taraflar bunun için de avukatından destek alabileceği gibi internetten de arama yapılabilir ve bu süreci daha kolay atlatmak için uzman bulabilir ve istediği desteği alabilir.

İstenen nitelikte terapist ya da psikolog bulunduktan sonra seanslar başlar. Boşanmanın tarafları kadın ya da erkek olsun fark etmez, bu hizmeti alarak hem kendi yıpranmasını en aza indirmeye çalışır hem de daha kolay bir boşanma süreci yaşanması için çaba harcar.

BOŞANDIKTAN SONRA TARAFLAR DESTEK ALMAYA DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Boşandıktan sonra taraflar istemeleri halinde destek almaya devam edebilirler.

Ancak bu kez terapilerin konusu boşanma sonrası depresyonu atlatmak olacaktır.

Çünkü ister çekişmeli ister anlaşmalı olsun boşanma her iki tarafı da etkileyecek büyük bir değişimdir.

Bu değişimin ortaya çıkardığı sonuçlara, yeniden yalnız yaşamaya varsa çocuklardan uzak olmaya, sosyal çevrenin değişimine, toplumsal baskılara karşı destek almayan taraf duruma kendini hazır hissetmeyebilir. Bu nedenle boşanma öncesi almaya başladığı psikolojik desteğe devam edebilir. Ki boşanma psikolojisi alınacak destek ile daha kolay atlatılabilir.

AİLE TERAPİSİ ÜCRETLERİ

Aile terapisti ücretleri yaşanılan şehre, alınacak hizmetlere vb. farklı kriterlere göre değişim gösterir.

Siz de bütçenize uygun bir hizmet için iyi bir araştırma yaparak uzman desteğinizi alabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Çekişmeli boşanma ve boşanma psikolojisi hakkında her sorunuza cevap vermek için buradayız. Aklınıza takılan ne varsa cevabını bulmak, boşanma davalarını açmak ve çekişmeli boşanma psikolojisinden bir an önce kurtulmak için de bize kolayca ulaşabilirsiniz.

Boşanma davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası