Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER | 2023 BOŞANMA DAVASI REHBERİ

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer diye soracakların başında boşanmaya karar vermiş ama gerek mal paylaşımı gerek nafaka gerekse de çocukların velayeti gibi konularda anlaşamayan kadın ve erkek gelir.

Zira bu boşanma türü evliliklerini yürütemeyen eşlerin, boşanıp boşanmama konusundan başlayarak, boşanmanın doğuracağı mali ve sosyal sonuçlar konusunda anlaşamamaları üzerine açtıkları dava türüdür.

Burada eşlerden biri boşanmak isterken diğeri istemez, birinin istediği nafaka ya da tazminata diğeri karşı çıkar ve ödemek istemez, varsa çocukların velayetini iki taraf da ister ya da birden fazla çocuk söz konusuysa birinin velayetini kadın diğerininkini erkek ister.
Yani boşanma davası tam anlamıyla bir açmaza belli noktalarda savaşa dönüşür ve uzadıkça uzar.

Bu nedenledir ki boşanmak isteyen kadın ve erkek “Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer” sorusunun cevabını gerek avukatından almaya çalışır gerekse de başka kaynaklardan ilgi sahibi olmaya çalışır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusundan önce, bu boşanma şekli hakkında bilgi vermemiz gerekir.

Çekişmeli boşanma artık birbirine tahammül etme seviyeleri dibe vurmuş kadın ve erkeğin boşanmak isteyip şartlarında anlaşamadıkları için bir türlü boşanamaması ile ortaya çıkar. Bu dava şeklinin seçilme sebepleri arasında zira, hayata kast ve kötü davranış, akıl sağlığının yerinde olmaması, suçlu olmak, haysiyetsiz yaşam sürmek, terk veya evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi etkenler vardır.

Bu boşanma türünde çiftler sanki süreci uzatmak ister gibi mal paylaşımı, tazminat, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda anlaşamazlar. ‘Senin olacak benim olacak’, ‘sen haklısın ben haklıyım’, ‘benim dediğim olacak’ gibi söylemler arasında davalar görülür.

Örneğin taraflardan biri boşanmak isterken diğer istemez, çocukların velayetini iki taraf da ister, kadının istediği nafaka miktarını çok bulan erkek nafakayı ve istemişse tazminatı ödemek istemez, daha az rakamlara anlaşmak ister ya da hiç vermek istemez.

Durum böyle olunca da boşanma davası sürer gider. Celseler birbirini izler, bir yandan birbirinden kurtulmak isteyen çiftimiz bir yandan da sanki boşanma gerçekleşmesin diye uğraşır.

Aslında her iki taraf da kendi istediklerini kabul ettirmek derdindedir. Bu gerçekleşmeyince de davanın “Sonsuza” kadar sürmesi için ellerinden geleni yapar.

Öte yandan çekişmeli boşanma davasında davalının kusurlu olup olmadığı, anlaşmazlığın nedenleri, boşanmanın özel sebepleri ispatlanmalıdır.

Bu nedenle de çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu cevabı en kısa şekilde “Uzun sürer” olur. Zira bu davalar 5-6 celse arasında sonuca bağlanan davalardır. Celse aralarının da ortalama 3-4 ay olduğu düşünürse davanın ne kadar süreceği de ortaya çıkmış olur.

Davanın ne kara süreceği biraz mahkemelerdeki yoğunluğa, biraz da çiftlerin belli bir noktada bazı konularda anlaşıp anlaşamayacağına bağlıdır.

8- 18 ay arasında süren çekişmeli boşanma davalarının ortalama bitiş süresi 1.5 yıldır. Ancak sonuçlardan hoşlanmayan tarafın temyize başvurması halinde daha da uzayabilir. Temyiz aşaması Bölge Mahkemesi ya da istinaf mahkemesidir ve en az 1 yıl sürmesi beklenmektedir.

Boşanma davaları genellikle Temyiz Mahkemesi’nden 2 yıl sonra geri döner. Bu süre mahkemenin iş yüküne göre artar ya da azalır ama her halükarda boşanmanın uzaması anlamına gelir. Bu durumda boşanmanın 3 yıl sonra gerçekleştiği bile olur.

Çekişmeli Boşanma Kaç Gün Sürer?

Eşinden bir an önce kurtulmak isteyen taraf boşanma kaç güç sürer diye de sorabilir ama bu sorunun cevabı aslında tamamen çiftlerin kendilerine bağlıdır. Hayli uzun sürecek çekişmeli boşanma davasını anlaşmalıya çevirerek en kısa sürede boşanabilirler. Anlaşmalı boşanmada çiftler her konuda anlaştıkları için sadece mahkeme günü almak için beklenir ve ilk celsede genellikle boşanma gerçekleşir. Bu da yaklaşık 15 günlük bir süreç olabilir.

SÜREÇ NASIL İLERLER?

Çekişmeli boşanma davası belirli aşamalardan geçerek sona erdirilmektedir.

Bu aşamalar;

  • Dilekçeler aşaması
  • Ön inceleme duruşması aşaması,
  • Tahkikat aşaması,
  • Sözlü yargılama aşaması
  • Hüküm aşaması’dır.
  • Dilekçeler aşaması

Boşanma davası, boşanmak isteyen taraf ya da tarafların yaşadıkları yerdeki aile mahkemesine boşanma dilekçesini vermesiyle başlar. Daha sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Bu noktada davalı isterse cevap dilekçesi yazabilir.

Ön İnceleme duruşması aşaması

İlk duruşma ön inceleme duruşmasıdır ve genellikle tek celsedir.
Bu duruşmada mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini ve birbirlerinden taleplerini tespit etmeye çalıştığı gibi tarafları sulhe çağırır. Taraflar sulhe yanaşmıyorsa bu durum imza altına alınır. Tarafların delilleri toplamaları için ara kararlar oluşturulur ve süre verilir.

Bu davalar ortalama 5-6 duruşmada sona erer ve boşanma olup olmayacağı ortaya çıkar.

Tahkikat aşaması

Bu aşama, boşanma davasının en önemli aşamasıdır. Bu aşamada deliller sunulur, tanıklar dinlenir. Taraflar iddialarını ortaya döker. Bilirkişi raporları yazdırılır.

Sözlü yargılama aşaması

Karar öncesi son aşama ise sözlü yargılama aşamasıdır. Bu aşama son duruşmadır. Bu aşamada taraflara son sözleri sorulur. Sözlü yargılama için gün verilir ve taraflara sözlü yargılama duruşmasına gelmemeleri halinde yokluklarına karar verileceği açıklanır.

Hüküm aşaması

Boşanma davasının son aşama ise karar aşamasıdır. Verilmiş olan hüküm sözlü duruşmadan ortalama bir ay sonra gerekçeli olarak açıklanır. Hükmün gerekçeleri ve hukuki ayrıntılarının ilan dildiği aşamadır.

Gerekçeli kararın açıklanması ve taraflara tebliğinden sonra ise tarafların atabilecekleri bir adım daha vardır.

Gerekçeli kararın yazılmasından sonra taraflara gerekçeli karar tebliğ edilecektir. Tebliğden itibaren yasal süre içerisinde taraflarca itiraz edilmeyen karar kesinleşmiş olacaktır.

Boşanma davası sonuçlanan ve gerekçeli kararı yazılan mahkeme kararına karşı tarafların her ikisi ya da birisi karara itiraz etme hakkı vardır. Menün olmayan taraf ya da taraflar dosyanın bir üst merciye gönderilmesini talep edebilir. Gerekçeli karara itiraz süresi, taraflara tebliğden itibaren 14 gündür. Bu süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde karar, kesinleşmiş olacaktır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA SÜRESİ KISALTILABİLİR Mİ?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusu kadar çok cevabı aranan bir başka soru da “süre kısaltılabilir mi” sorusudur.

Çekişmeli boşanma süresi deneyimli bir avukatın öncülüğünde kısaltılabilir. Bunun için gerekli olan tek şey davalının kusurlu olup olmadığı, anlaşmazlığın nedenleri, boşanmanın özel sebepleri ispatlanmasıdır.

Yani davayı hızlandırmanın en kolay yolu açılan boşanma davasının gerekçesini oluşturan hususu hakimin belirlediği süreler içinde ve inandırıcı kanıtlar ile ortaya koymaktır. Bu konuda da avukattan destek almak işleri kolaylaştırır.

Örneğin aldatma sebebiyle açılan bir dava varsa iddiaların gerçekliğini ispatlayacak fotoğraf, mektup, günlük vb. deliller kullanılabilir.

Nedenlerden birinin kesin olarak kanıtlanması durumunda karşı taraf istemese bile hakim boşanma kararı verecektir.

Bu da davanın senelerce sürmesinin önüne geçer.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜREDE KESİNLEŞİR?

Çekişmeli davada yerel mahkeme kararını verdikten sonra gerekçeli kararı oluşturur ve taraflara tebliğ eder. Taraflar 14 gün içinde bu karara itiraz etmezlerse karar kesinleşmiş olur ve taraflar boşanır.

Ancak taraflardan biri ya da ikisi de alınan kararlardan hoşnut değilse 14 gün içinde temyize başvurur.

Bölge idare ya da istinaf mahkemesi yerel mahkemenin vermiş olduğu karar inceleyerek mahkemenin yerinde bir karar verip vermediğine bakar. Gerekli görülmesi halinde mahkemenin vermiş olduğu karar üzerine yeniden inceleme yapılabilir.
İstinaf mahkemesinin verebileceği kararlar arasında ilk sırada yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulunmadığı için kararı onamak vardır. Bu durumda başvuru reddedilir ve boşanma kesinleşir.

İstinafta İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın kaldırılmasını ve davanın esastan reddi kararı da verilebilir. Davacı tarafın açmış olduğu davanın kabulüne karar vermiş ise verilen karar, esastan reddedilecektir.

İlk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak düzeltilmesi kararı verebilir. Mahkemenin kararında, usulen ve esasen bir aykırılık olmadığı kanaatine varmış ancak gerekçesinde hata yapılmış ise yalnızca kararın düzeltilmesine karar verebilir.

Yerel mahkemenin vermiş olduğu karar, yanlış bulunursa ilk derece mahkemesinin kararı kaldırılarak yeni bir karar verilmesi sağlanır. İstinaf mahkemesinin, mahkemenin vermiş olduğu kararı kısmen ya da tamamen kaldırma durumunda ise dava hakkında gerekli kararı verir.

Bu durumda da karar kesinleşmiş olur.

Ancak bu süreç boşanma davasını oldukça uzatan bir süreçtir.

Boşandıktan sonra temyize giden dosyaların mahkemeye ne kadar sürede döneceği konusunda kesin bir süre yoktur. Mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterir.

Uygulamada biriken dosyalar nedeniyle kararın bir ya da bir buçuk yılda verildiği görülmektedir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA KARARI NÜFUSA NE ZAMAN İŞLENİR?

Çekişmeli boşanma davasında karar nüfusa gerekçeli karar kesinleştikten sonra 4-10 gün içinde işlenir.

Şöyle ki, taraflar kendilerine tebliğ edilen gerekçeli karara 14 gün içinde itiraz etmezlerse boşanma kesinleşir. Kesinleşmesinin ardından 4-10 gün içinde nüfusa işlenir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMADAN SONRA SOYADIM NE ZAMAN DEĞİŞİR?

Çekişmeli boşanmadan sonra kadının soyadını değiştirmesi aşaması vardır.

Boşanma kararının verilmesinden sonra yaklaşık 20 – 40 gün sonra gerekçeli karar yazılır. Nüfus cüzdanının aynı gün değişmesi mümkündür. Nüfus cüzdanının değişmesi ile kadın kocasının soyadını bırakır ve eski soyadını alır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ DURUŞMASINDAN SONRA BOŞANMIŞ SAYILIR MIYIM?

Mahkemede karar verilip, verilen bu kararın gerekçeli olarak yazılması ve taraflara tebliğ edilmesinden önce boşanma gerçekleşmiş olmaz. Sırada gerekçeli kararın tebliğinden sonra da 14 gün temyiz için verilen süre vardır. Bu süre de mahkemenin kararına itiraz olmaz ve bir üst mahkemeye başvurulmazsa ancak boşanma gerçekleşmiş olur ve taraflar boşanmış sayılır.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Çekişmeli boşanma davası kaç yıl sürer 2022?
Çekişmeli boşanma davası ortalama 1.5 yıl sürmektedir. Ne kadar uzayacağı ilk mahkemenin verdiği kararın temyize taşınıp taşınmamasına bağlıdır. Karar temyiz edilirse bu süre biraz daha uzayabilir.

Kadın boşanma davası açarsa ne kadar sürer?
Boşanma davasını kimin açtığı davanın ne kadar süreceği konusunda etkili değildir. Özellikle çekişmeli boşanma davasında kimin ne kadar kusurlu olduğu önemlidir. Kusursuz ya da az kusurlu olan tarafın dava açması durumunda iddialarını kanıtlaması ve kusuru ispatlaması gerekir.

Karşı taraf boşanmak istemezse kaç yıl sürer?
Taraflarsan birinin boşanmamak istememesi durumunda çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır. Bu da davanın ortalama 1- 1.5 yıl sürmesi anlamına gelmektedir

Bosanma davasını kim açarsa avantajlı olur?

Öncelikle söylemek gerekirse boşanma davasını kim açmalı sorusunun cevabı çok da önemli değildir. Bu tamamen yanlış bilgilenme kaynaklı bir sorudur. Çünkü boşanma davasını kimin açtığı değil, hangi tarafın kusurlu olduğu önemlidir ve sonuç buna göre belirlenir. Daha az kusurlu ya da kusursuz taraf dava açarsa daha avantajlı olur. Örneğin aldatılan taraf dava açarsa haklı olduğu için mahkemede eli daha kuvvetlidir. Bu da davayı kazanacağı ve isteklerini kabul ettireceği anlamına gelebilir.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası