Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ÇEKİŞMELİ BOŞANMADA AİLE TERAPİSİ | 2023 AİLE DANIŞMANLIĞI

Çekişmeli boşanmada aile terapisi, eşlerin “savaşmayı” seçtiği bu boşanma türünde hem kendileri hem de varsa çocukları için çok önemlidir. Aile terapisi hem boşanma öncesinde hem de boşanmanın gerçekleşmesinden sonra devam edebilecek bir süreçtir. Bu süreçte, öncelikle eşler arasındaki savaşın sona erdirilmesi, iki tarafın da daha az yaralanması, boşanmanın çocuk üzerindeki etikisini azaltmada fayda sağlar

Boşanmanın gerçekleşmesinden sonra ise hedef ve amaçlar biraz değişir. Boşanma gerçekleştikten sonraki aile terapisi, boşanma sonrası yapılacak düzenlemeler açısından yol göstericilik amacı taşır. Bu süreçte yaşanması muhtemel çatışmaları azaltmak terapinin en önemli amacıdır.

Boşanma sonrası terapi özellikle çocukların uyumuna ve ebeveynlerin bu yeni durumdaki rollerine, iş bölümüne odaklanır. Her iki ebeveynin ebeveynlik becerilerini arttırmak için çalışmalar yapılır. Boşanan eşlerin yeni bir yaşam modeli kurması ve bu yeni yaşama adapte olması aile terapisinin bu aşamadaki öncelikli hedefidir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMADA AİLE TERAPİSİ

Aile terapisi, çekişmeli boşanma süreci yaşayan çiftlerin, çocuklarının hatta çevresindekilerin de bu süreci en kolay şekilde atlatması için önemli bir çözüm şeklidir.

Terapi ile, boşanma ve boşanmanın getirdiği sonuçlar konusunda anlaşamayıp, birbiri ile mücadele etmeyi seçen çiftlerin daha sağlıklı bir süreç yaşanması hedeflenir. Boşanma gerçekleştikten sonra da aile terapistinin görevi devam eder. Bu aşamada genellikle terapist çocukların ortaya çıkan yeni yaşam şekline uyumuna ve ebeveynlerin bu durumda neleri yapması, neleri yapmaması gerektiği konusuna odaklanır. Tabi tarafların da bu durumuma adapte olması için izlemeleri gereken yolları anlatır, telkinlerde bulunur.

AİLE TERAPİSİ NEDİR?

Aile terapisi, aile içinde yaşanan sorunların üstesinden gelinmesine yardım etmek için ailenin sağlamlığını arttırmayı amaçlayan bir terapi yaklaşımıdır. Ailelerin daha sorunsuz ve tatmin edici bir ortama ve uyuma sahip olmaları amacıyla yapılır.

Aynı zamanda evlilikleri çıkmaza girmiş, boşanma kararı almış, bu kararı anlaşmalı ya da çekişmeli şekilde uygulamaya koymaya hazırlanan çiftlerin talep ettiği bir destek türüdür.

Aile bireylerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, çocuklarla olan etkileşimlerini, ailenin fertleri arasındaki çatışmaları azaltmayı, sorunları çözmeyi amaçlar.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA NEDİR?

Çekişmeli boşanmada aile terapisi konusuna devam etmeden önce bu boşanma davalarının özellikleri ve şartları hakkında biraz bilgi vermemiz gerekir.

Çekişmeli boşanma, evliliklerini yürütemeyen eşlerin, boşanıp boşanmama konusundan başlayarak, boşanmanın doğuracağı mali ve sosyal sonuçlar konusunda anlaşamamaları üzerine açtıkları dava türüdür. Burada eşlerden biri boşanmak isterken diğeri istemez, birinin istediği nafaka ya da tazminata diğeri karşı çıkar, varsa çocukların velayetini iki taraf da ister. Yani tam anlamıyla bir açmaz ve bilerek isteyerek anlaşmaya yanaşmama durumu vardır.

Çekişmeli boşanmalarda, boşanma davası sonuçlansa bile, ayrılmadan sonraki iki-üç yıl boyunca devam eden davalar söz konusu olabilir. Bu davalar, nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı, velayet değiştirme gibi farklı konularda olabilir.

Tarafların birbirine karşı bitmeyen bir öfkesi, güvensizliği, fiziksel ya da psikolojik şiddet, iletişim kopuklukları bu davalar sırasında sıkça görülen durumlardır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

Çekişmeli boşanmanın şartları nelerdir sorusu aslında bu davayı açmak için geçerli şartlar nelerdir sorusu ile aynıdır.

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için geçerli sebeplere ihtiyaç vardır. Bu sebeplerden bir ya da birkaçı söz konusuysa çekişmeli boşanma davası açılabilir. Tarafların boşanma iddialarına dayandırmak zorunda olduğu bu sebepler zina, hayata kast, kötü davranış, suçlu olmak, haysiyetsiz yaşam sürmek, terk, akıl sağlığının yerinde olmaması ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

Bu sebepler aynı zamanda özel boşanma sebepleri olarak da adlandırılır.

Bu koşullar ve açıklamaları aşağıda sizleri bekliyor:

Zina

Zina nedeniyle boşanma davası; eşlerden birinin, evlilik birliği devam ederken diğer eşi aldatması sebebiyle aile mahkemesinde açılan bir dava türüdür.

Zina, evli bir kişinin eşi dışında bir başka kişiyle cinsel ilişki sürdürmesidir. Davacının zinayı /aldatmayı ispatlaması durumunda mahkeme diğer kusurlara bakmadan boşanma kararı verir.

Eşlerden biri, kadın ya da erkek fark etmez diğerini aldatırsa, aldatıldığını öğrenen ve ispatlayan eş öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde dava açabilir. Zina davasının açılabilmesi için bir başkasıyla cinsel birliktelik olması şarttır.

Hayata Kast, Kötü Davranış

Hayata kast, bir eşin diğer eşin yaşam hakkına karşı yönelik kasıtlı fiillerinin tamamını kapsar.

Burada önemli olan kasıtlı bir hareket ile öldürme iradesinin ortaya konmasıdır.

Eşe eziyet veren, acı çektiren bedeni ve ruhsal sağlığını bozan davranışlar ise pek kötü muamele olarak tanımlanır. Bu madde biraz daha subjektiftir. Hangi eylemin pek kötü muamele olduğunu olayın özelliklerine göre hakim takdir eder. Dövme, aç susuz bırakma, işkence etme, bir yere kapatma, bilinçli olarak bulaşıcı hastalık bulaştırma, işkence etme fiilleri Yargıtay kararlarında pek kötü muamele olarak kabul edilmiştir.

Onur kırıcı davranış ise eşi, toplum karşısında aşağılama, küçük düşürme, hakarette bulunma ve küfretme şeklinde olarak ortaya çıkar. Ancak bu davranışın boşanma sebebi olabilmesi için “Ağır derecede onur kırıcı” olması gerekir. Eleştiri ya da şaka olarak söylenen söz veya yapılan davranışlar bu tanıma girmezler.

Suçlu olmak, haysiyetsiz yaşam sürmek

Medeni Kanun’un 163. Maddesinde düzenlenen bu sebebe göre eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman çekişmeli boşanma davası açabilir.

Toplum nazarında kişiyi utandıran, aşağılayan ve yüz kızartan suçlar küçük düşürücü suç olarak tanımlanır. Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak, rüşvet almak vermek, dolandırıcılık, irtikap gibi suçlar yüz kızartıcı suçlar kapsamındadır.

Haysiyetsiz hayat sürmeyi boşanma sebebi yapabilmek için öncelikle bu yaşamın bir sürekliliğinin olması gerekir. En bilinen türleri ayyaşlık ve kumarbaz olmaktır.

Toplumun namus, şeref ve itibar değerlerine aykırılık olması ve bunun süreklilik arz etmesi gerekmektedir.

Terk

Terk sebebiyle boşanma davası açabilmenin de belli başlı bazı şartları vardır.

Medeni Kanun’un 164’üncü maddesi bu şartları düzenler.

Buna göre,

 • Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla ortak konutu terk etmesi,
 • Başka bir sebep ile ortak konutta bulunmayan eşin haklı bir sebebi olmadan ortak konuta dönmemesi,
 • Eşlerden birinin diğerini ortak konutu terk etmeye zorlaması,
 • Eşlerden birinin, diğer eşin ortak konuta dönmesini engellemesi,
 • Terkin en az 6 ay sürmüş olması,
 • Terk eden eşe dönmesi için ihtarname gönderilmesi,
 • Terk eden eşin ihtara rağmen dönmemesi gerekir.

Bu durumda terk edilen taraf çekişmeli boşanma davası açabilir.

Akıl Sağlığının Yerinde Olmaması

Medeni Kanun’un 165’inci maddesine göre “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”
Ancak dava açılabilmesi için akıl hastalığının evlilik dahilinde ortaya çıkması gerekmektedir. Ayrıca akıl hastalığının resmi kurumlar tarafından belirlenmesi gerekir.

Bu dava hasta olan tarafa kusur atfedilemeyeceği için genel boşanma sebeplerine dayanılarak açılamaz. Akıl hastalığı sebebi ile açılacak boşanma davası ancak özel boşanma sebeplerine dayanılarak açılabilir.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması

Evlilik birliğini temelinden sarsılması genel boşanma nedenleri arasındadır ama çekişmeli boşanmaya neden olabilir.

Evlilik birliğini temelinden sarsan konular kanunda yer almaz. Ancak konu içtihatlarla şekillenmiştir. Buna göre,

 • Güven sarsıcı davranışlar,
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama,
 • Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi,
 • Aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma,
 • Eşini sevmediğini beyan etme,
 • Eşinin bağımsız konut isteğine duyarsız kalma,
 • Eşin ev işlerini yapmaktan kaçınması,
 • Eşlerin çocuklarının bakımı, eğitimi vs. ilgilenmemesi,
 • Evlilik sırlarının başkalarına anlatılması,
 • Eşin ahlaksızlıkla itham edilmesi gibi durumlar

Yargıtay tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açtıkları gerekçesiyle boşanma kararı verilmesi gerektiği kabul edilen bazı durumlardır.

TARAFLARIN TERAPİYE KATILMA KOŞULLARI

Aile terapisi, boşanma öncesi veya sonrasında aile üyelerinin anlaşmazlıkları, çatışmaları, aile içindeki krizleri azaltmaya hatta sona erdirmeye odaklıdır.

Taraflar bu amaçlar çerçevesinde terapiye katılma isteği gösterirler ya da reddederler.

Aile üyelerinin büyük değişiklikler öncesinde bu değişime hazırlanmasında ciddi etkileri olan terapiye katılma aslında hala “kurtarılmaya” değer bir şeyler olduğunu düşünen tarafın isteğidir denebilir.

Çünkü aile terapisi aynı zamanda bütün taraflar için büyük dönüm noktalarında da destekleyici bir hizmettir. Ayrılıklar, boşanmalar, yas vb süreçler terapiye katılma koşullarını da belirler.

Bu noktada aile terapisinin bir suçlu bulma mekanizması olmadığını, gerginlikleri azaltma, sorunları çözme hedefine odaklandığını bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

BOŞANMA SÜRECİNDE AİLE TERAPİSİ TALEBİ

Boşanma sürecinde aile terapisi talebi kendini çaresiz ya da yalnız, terk edilmiş veya pişman hisseden taraf ya da taraflardan gelebilir.

Boşanma süreci ve sonrasında oluşan yeni duruma adapte olabilmek için çoğu zaman bir uzmanın desteği ve uzmanlığına ihtiyaç vardır. Kişiler kendi başlarına altından kalkamayacakları kadar ağır olan bu yükün taşınmasında yardıma ihtiyaçları olduğunu kabul ettiklerinde uzman bir psikolog ya da aile terapistine başvurabilir. Bu başvuru sonucunda yapılan görüşmeler boşanma sürecini iyi yönetmek isteyen kişiye fayda sağlayacaktır.

Öte yandan aile mahkemelerinde uzman pedagog veya psikologlar da bulunmaktadır.

Pedagog boşanma sürecinde çocukların etkilenmesini önlemeye çalışırken, psikolog, bireylerin, duygu ve düşüncelerini, davranışlarını, zeka ve yeteneklerini anlamaya çalışarak, onların davranışlarının düzeltilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalışır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA SÜRECİNDE TERAPİ HİZMETLERİ

Çekişmeli boşanmalarda mahkeme süreci konunun bütün tarafları için son derece yıpratıcıdır.

Erkek ya da kadın eş, varsa çocuklar bu süreçten fazlasıyla ve oldukça olumsuz etkilenir. Bu etkilenmeyi minimumda tutmak tarafların elindedir. Bu süreçte alınacak terapi hizmetleri ile tarafların birbirilerine karşı duydukları öfke, kin, nefret gibi duygular azaltılabilir. Çocukların bu süreçten en az hasarla çıkması için yapılması gerekenler konuşulur. Artık her şeyden önce sadece ebeveyn olan kadın ve erkeğin kendilerinden önce çocuğu düşünmesi ve aile terapisinde de bu konuya eğilmesi gerekir.

BOŞANMA VE ÇOCUK

Ebeveynlerinin boşanması çocuk ya da çocuklar için hayli zor bir süreçtir. O ana kadar aile çatısı altında anne ve babasıyla yaşayan çocuk boşanma ile birlikte ikili bir yaşama adım atar. İki ayrı ev, farklı kurallar, anne babanın maddi olarak çocuğu şımartması ya da yeterli olamaması, okulundan veya arkadaşlarından, o ana kadar yaşadığı çevreden ayrı kalma gibi durumlar da boşanma sonrasında çocukları fazlasıyla etkileyen durumlardandır. Tarafların çocuğu birbirlerine karşı doldurmaya çalışmaları da cabası…

Bir de çekişmeli boşanma süreci yaşandıysa çocuk için bu süreç daha da zor olacaktır. Zira çocuklar için boşanmada en zarar verici durum ebeveynler arası çekişmede ikisinin arasında kalması, birbirlerine karşı silah/koz olarak kullanılmalarıdır.

Öte yandan eski eşler velayet konusunda da anlaşamayıp, bu konuda da çekişirlerse çocuklarına sandıklarından daha fazla zarar verebilir, travmatik sonuçlara neden olabilirler.

Bu noktada aile terapisi, eski eşlerin, sona ermeyen ebeveynlik ilişkisine de eğilir. Taraflar arasındaki ebeveynlik ilişkisinin en az çekişme ile sürdürülmesi için yol gösterici olabilir.

Bu da boşanma ile ailesi dağılan çocukların travmalarının azalmasında fayda sağlayabilir.

AİLE TERAPİSİ BOŞANMAYI ENGELLER Mİ?

Aile terapisi boşanmayı engelleyici bir hizmet olabilir. Tarafların içlerindeki zehri uzman eşliğinde boşaltması, sorunların objektif bir şekilde ortaya koyulması ve çözüm yollarının da uzman eşliğinde aranması çiftler arasındaki savaşı sona erdirebilir. Boşanma aşamasındaki evliliklerde uzman bir kişiden aile ve evlilik terapisi alınmasıyla çiftler arasındaki sorunlar çözülebilir ve evlilikler kurtarılabilir.

Boşanmadan önce, evliliğin kurtulabileceği konusunda en ufak bir umut varsa bu seçenek mutlaka düşünülmelidir.

Ancak tabi bu sadece bir varsayımdan ibarettir. En eğitimli, donanımlı, uzman terapiste gitmenin hiçbir fayda etmediği vakalar da vardır.

Aslında aile terapisinin evliliğin devamını sağlayıp sağlamayacağı tamamen konunun taraflarına bağlı bir durumdur.

SÜREÇ NASIL İLERLER?

Çekişmeli boşanmada psikolojik aile terapisi süreci, evliliği sona erdirmeye bunu da çekişmeli biçimde karar vermekle başlar. Öncelikle alınacak destek ile belki evliliği kurtarma adımları atılabilir ama taraflar aslında terapide kendilerini “Savaşa“ hazırlamaktadır.

Boşanma sırasındaki maddi ve manevi yıpranmayı en az şekilde hissetmek isteyen kişi aile terapisi almak için arayışa girer.

Taraflar bunun için de avukatından destek alabileceği gibi internetten de arama yapılabilir ve bu süreci daha kolay atlatmak için uzman bulabilir ve istediği desteği alabilir.

İstenen nitelikte terapist ya da psikolog bulunduktan sonra seanslar başlar. Boşanmanın tarafları kadın ya da erkek olsun fark etmez, bu hizmeti alarak hem kendi yıpranmasını en aza indirmeye çalışır hem de daha kolay bir boşanma süreci yaşanması için çaba harcar.

BOŞANDIKTAN SONRA TARAFLAR AİLE TERAPİSİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Boşandıktan sonra taraflar istemeleri halinde aile terapisine devam edebilirler.

Ancak bu kez terapilerin konusu boşanma sonrası depresyonu atlatmak olacaktır.

Çünkü ister çekişmeli ister anlaşmalı olsun boşanma her iki tarafı da etkileyecek büyük bir değişimdir.

Bu değişimin ortaya çıkardığı sonuçlara, yeniden yalnız yaşamaya, varsa çocuklardan uzak olmaya, sosyal çevrenin değişimine, toplumsal baskılara karşı destek almayan taraf duruma kendini hazır hissetmeyebilir. Bu nedenle boşanma öncesi almaya başladığı aile terapisine devam edebilir. Böylece boşanma psikolojisi alınacak destek ile daha kolay atlatılabilir.

AİLE TERAPİSİ ÜCRETLERİ

Aile terapisti ücretleri yaşanılan şehre, alınacak hizmetlere vb. farklı kriterlere göre değişim gösterir.
Siz de bütçenize uygun bir hizmet için iyi bir araştırma yaparak uzman desteğinizi alabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Çekişmeli boşanma ve aile terapisi hakkında her sorunuza cevap vermek için buradayız.

Aklınıza takılan ne varsa cevabını bulmak, boşanma davalarını açmak ve çekişmeli boşanmada aile terapisi hizmetini alabilmek için de bize kolayca ulaşabilirsiniz.

Boşanma davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

Boşanma Terapisi kaç aşamadan oluşur?

Boşanma terapisi, boşanma öncesi, sonrası ve boşanma esnası olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu 3 aşamanın da koşulları farklı olduğu için terapisi de farklıdır.

Boşanma Terapisi Nedir?

Evliliklerini sona erdirmeye karar vermiş çiftlerin öncelikle kendilerine, birbirlerine ve varsa çocuklarına zarar vermeden, bu süreci en az hasarla atlatmasını sağlayan terapi şekline boşanma terapisi denir. Boşanma kararı verildikten sonra ve mahkeme sonuçlandıktan sonra alınması sürecin iyi yönetilebilmesi açısından faydalıdır.

Aile danışmanlığı zorunlu mu?

Aile mahkemelerinin çiftleri “Aile danışmanına” yönlendirme yetkisi var. Bu yetkiye dayanarak mahkemeler/hakimlerin yönlendirmesi ile kişiler isterlerse bu destek hizmetinden faydalanabiliyorlar.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası