Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mal Paylaşımı Davası Nedir | Mal Paylaşımı Davası Nasıl Açılır?

Mal paylaşımı davası nedir sorusunu boşanma arifesindeki çiftler sorar ve cevabını arar. Çünkü boşanmanın mali sonuçlarından biri tazminat ve nafaka ile birlikte mal paylaşımıdır. Çiftler evlilikleri boyunca birlikte edindikleri malları paylaşmak konusunda anlaşamazlarsa, bir tarafın diğerinden mal kaçırdığı şüphesi oluşursa dava yoluna giderler.
Bu dava boşanma davası ile birlikte açılamaz. Ancak boşanma kararı kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası açılabilir.
Bu yazımızda mal paylaşımı davası nedir, dava açma nedenleri nelerdir, dava nasıl açılır, kaç çeşit mal paylaşımı davası vardır, hangi mallar paylaşılır, hangi mallar paylaşılamaz, mal paylaşımı için evlilik öncesinde sözleşme yapmak gerekir mi gibi sorulara yanıt vereceğiz.
Buyurun birlikte okuyalım…

MAL PAYLAŞIMI DAVASI NEDİR?

Mal paylaşımı davası nedir sorusu cevabını vereceğimiz ilk ama en önemli soru olacak.
Çiftler evlilik birliğini sona erdirme aşamasına geldilerse, evlilikleri süresince edinilmiş malların paylaşımını da isterler. Genel uygulama evlilik birliği içinde edinilmiş malların eşit şekilde paylaşımıdır ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda mal paylaşımı davası açılır.
Bu dava boşanma davası ile birlikte açılamaz. Taraflar davayı ancak anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası sonrasında açabilirler.
Mal paylaşımının nasıl olacağı 1.1.2002 tarihli Medeni Kanun’da belirlenmiştir. Kanuna göre evlilik birliği içinde edinilmiş mallar yarı yarıya paylaşılır. Evlilik öncesindeki mallar ise kimin üzerine kayıtlıysa onundur. Mal paylaşımı davasına konu olamazlar.
Mal paylaşımı Medeni Kanun’daki hükümler belirlenmeden önce ise alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa mal ona ait sayılacak şekildeydi. Çünkü 01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte olan Medeni Kanun, eşler arasında yasal olarak Mal Ayrılığı Rejiminin geçerli olduğunu kabul ediyordu.
2002 yılı itibariyle ise “Edinilmiş mallara katılma rejimi” kabul edilmiş, evlilikte edinilen malların eşlerin ortak ve eşit sahipliğinde olduğu hükme bağlanmıştır. Yani boşanma durumunda eğer farklı bir mal rejimi seçilmediyse yarı yarıya paylaşım söz konusu olacaktır.
Evlilikte herhangi bir sözleşme vs yapılmadıysa eşler edinilmiş mallara katılıma rejimini kabul etmiş olurlar.

MAL PAYLAŞIMI DAVASI AÇMA NEDENLERİ

Mal paylaşımı, tarafların evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşılmasıdır.
Bu paylaşım için öncelikle boşanma işleminin gerçekleşmiş olması gerekir. Böylece mal rejim sona ermiş olur ve evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı için dava açılabilir. Bu dava evlilik süresinde ortak edinildiği kabul edilen malların eşit şekilde taraflar arasında paylaştırılması için açılır.
Burada bir noktaya dikkat çekmek gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar mal paylaşımını kendi aralarında yapabilirler. Eşler, anlaşmalı boşanma protokolüyle isterse malları yarı yarıya paylaşabilir, başka bir paylaşım oranı belirleyebilir veya eşlerden biri mal paylaşımına dair tüm haklarından feragat edebilir.

MAL PAYLAŞIMI DAVASI NASIL AÇILIR?

Mal paylaşımı nedir sorusu kadar önemli bir diğer soru da mal paylaşım davası nasıl açılır sorusudur.
Mal paylaşımı davası Aile mahkemesinde görülen bir dava türüdür. Dava açmak için zaman aşımı süresi vardır. Bu süre boşanmanın gerçekleştiği andan itibaren 10 yıldır. 10 yıl hak düşürücü süredir. Süre geçerse bir daha dava açılabilmesi söz konusu değildir.
Evlilik mahkemenin boşanma kararı ile sona ermişse veya devam eden bir boşanma davası varsa, boşanma davasına bakmaya yetkili olan mahkeme boşanma sonrasında mal paylaşımını yapmakla da yetkilidir.
Öte yandan mal rejimi eşlerden birinin ölümü nedeniyle sona ermişse, ölenin son ikametgah adresindeki mahkeme yetkili mahkemedir.
Bu iki istisna dışında davalı eşin ikametgahı aile mahkemesi mal paylaşımı davasına bakmaya yetkilidir.
Mal paylaşımı davası dilekçesi verilerek dava açılmış olur.

KAÇ ÇEŞİT MAL PAYLAŞIMI DAVASI VARDIR?

Taraflar ister anlaşmalı isterlerse de çekişmeli boşanmış olsunlar, dava bitip boşanma kararı verilince sıra mal paylaşımı davası açmaya gelir.
Taraflar mal paylaşımı davasında üç talepte bulunabilir:
Katılma alacağı,
Katkı payı alacağı,
Değer artış payı alacağı.
Katılma hakkı alacağı her eşin diğer eşin evlilik içinde “edinilmiş mal” niteliğindeki mallarının yarısının değeri üzerinde alacak hakkına sahip olmasıdır. Davada bu talepte bulunulur.
Katkı payı alacağı ise mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu durumlarda kullanılan bir haktır. Eşlerden birinin, diğerine ait mala hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın yaptığı katkının karşılığına, katkı payı alacağı denilmektedir.
Katkı payı alacağı, Medeni Kanun’da özel olarak düzenlenmemiş, Yargıtay içtihatları ile Borçlar Kanundaki hükümler doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Eşlerin birbirinden talep edebileceği bir alacaktır.
Değer artış payı alacağı; eşlerden birinin diğerine ait malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun karşılık almaksızın esaslı katkıda bulunması durumunda, tasfiye sırasında bu malda meydana gelebilecek değer artışı için katkısı oranında sahip olduğu alacak hakkına denir. Açılan mal paylaşımı davasında değer artış payı alacağını talep etme hakkına sahiptir.

MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA HANGİ MALLAR PAYLAŞILIR?

Mal paylaşımında evlilik birliği içinde edinilen paylar eşit bir şekilde paylaşılır.
Ancak mal paylaşımı yapılırken öncelikle her eş kendi kişisel mallarını geri alır. Kişisel mallar paylaşıma dahil değildir.
Kişisel mallar ise şöyle sıralanabilir:

Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
Eşlerin üçüncü kişilerden olan manevi tazminat alacakları,
Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımındaki eşyalar,
Kişisel mallar yerine geçen satış, takas vs yoluyla kişisel mallar yerine geçen para veya diğer değerler.

MAL PAYLAŞIMI KAPSAMINDA MİRAS HUSUSU

Boşanmada mal paylaşımında tarafların kişisel malları paylaşıma dahil değildir Medeni Kanun’a göre evlilik sırasında eşlerden birine kalan miras da kişinin kişisel malı olarak kabul edilir. Bu nedenle de mal paylaşımı ve davasına dahil değildir

MAL PAYLAŞIMI İÇİN EVLİLİKTEN ÖNCE SÖZLEŞME YAPMAK GEREKİR Mİ?

Mal paylaşımı için evlilik öncesinde hiçbir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Zira ülkemizdeki mevcut Medeni Kanuna göre yasal mal rejimi “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi”dir. Bu da sözleşmeye ihtiyaç duyulmamasını sağlar

ŞİRKET HİSSELERİ NASIL PAYLAŞILIR?

Şirket hisselerinin paylaştırılması konusu, mal paylaşımının en zor kısımlarından biridir.
Şirket hisselerinin edinilmiş mallara katılma rejimine dahil olabilmesi için belli başlı bazı şartların yerine gelmiş olması gerekir.
Bu şartlardan ilki şirketin evlilik birliği içinde kurulmuş olmasıdır.
Eğer şirket evlilik birliği içinde kurulduysa edinilmiş mallara katılma rejimine dahil olur.
Edinilmiş mallara katılma rejiminin kabul edilme tarihi olan 01.01.2002 tarihinden önce evlenilmiş ise bu tarihten önceki mallar önceye göre hesaplanır.
Eğer bu tarihten sonra evlenildiyse aksini talep etmedikleri takdirde edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar.
Ancak konu detayı fazla olan bir konudur ve her somut olaya göre değişik sonuçlar ortaya çıkar. Bu nedenle hak kaybı yaşamamak için bir avukata danışılması daha doğru olacaktır.

MAL PAYLAŞIMI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Mal paylaşımı davası dilekçe örneği kolayca bulunabilir ancak dava zaten çetrefilli bir dava olduğu için bu dilekçenin uzmanı ile birlikte düzenlenmesi gerekmektedir.
Dilekçede öncelikle davanın açılacağı hakimliğin adının olması gerekmektedir.
Daha sonra ise sırayla,

  • Davalının adı- TC kimlik numarası,
  • Davalının adı- TC kimlik numarası
  • Dava konusu-
  • Açıklamalar
  • Hukuki nedenler
  • Deliller
  • Sonuç ve istem bulunmalıdır.

Mal paylaşımı davası teknik detayları fazla olan bir dava olduğu için hak kayıplarının yaşanmaması için alanında konusunda uzman bir avukat ile birlikte doldurulması daha iyi sonuçlar verecektir. Zira gerek paylaşıma konu olan malların alındığı tarih gerekse boşanma tarihi gibi detaylar bu davada çok önemlidir.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Mal paylaşımı davası belirli aşamalardan geçerek sona erdirilir.
Bu aşamalar;
Dilekçeler aşaması
Ön inceleme duruşması aşaması, 
Tahkikat aşaması, 
Sözlü yargılama aşaması
Hüküm aşaması’dır.

Dilekçeler aşaması

Mal paylaşımı davası, davalı eşin ikametgahı aile mahkemesine dilekçe verilmesiyle başlar. Daha sonra dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Bu noktada davalı isterse cevap dilekçesi yazabilir.

Ön inceleme duruşması aşaması

Ön inceleme duruşması genellikle bir celsedir. İstisnai durumlarda ikinci bir celse yapıldığı olur.
Bu duruşmada mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedenlerini ve birbirlerinden taleplerini tespit etmeye çalıştığı gibi tarafları sulhe çağırır. Taraflar anlaşmaya yanaşmıyorsa bu durum imza altına alınır. Tarafların delilleri toplamaları için ara kararlar oluşturulur ve süre verilir.

Tahkikat aşaması

Bu aşama, davanın en önemli aşamasıdır. Bu aşamada deliller sunulur, tanıklar dinlenir. Taraflar iddialarını ortaya döker. Bilirkişi raporları yazdırılır.

Sözlü yargılama aşaması

Karar öncesi son aşama ise sözlü yargılama aşamasıdır. Bu aşama son duruşmadır. Bu aşamada taraflara son sözleri sorulur. Sözlü yargılama için gün verilir ve taraflara sözlü yargılama duruşmasına gelmemeleri halinde yokluklarına karar verileceği açıklanır.

Hüküm aşaması

Davanın son aşaması karar aşamasıdır. Verilmiş olan hüküm sözlü duruşmadan ortalama bir ay sonra gerekçeli olarak açıklanır. Hükmün gerekçeleri ve hukuki ayrıntılarının ilan dildiği aşamadır.

MAL PAYLAŞIMI DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Mal paylaşımı davası Aile Mahkemesi’nde açılır. Boşanma davasına bakan mahkeme mal paylaşımının davasının da yetkili mahkemesidir.
Eğer ölüm sebebiyle sona eren bir mal rejimi söz konusuysa ölenin son ikametgah adresindeki mahkeme yetkili mahkemedir.

MAL PAYLAŞIMI DAVASI NE KADAR SÜRER?

Adalet Bakanlığı’nın 2019 yılında belirlemiş olduğu davaların sonuçlanmasını belirlediği yargıda hedef süresine göre mal paylaşım davasının tamamlanma süresi 450 gün olarak belirlenmiştir. Ancak bu sürelere istinaf süreleri dahil değildir.

MAL PAYLAŞIMI DAVASI ZAMANAŞIMI

Mal paylaşımı davaları için zamanaşımı süresi söz konusudur.
Katılma alacağı davalarında zamanaşımı süresi boşanma davasının kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. Bu süre içinde mal paylaşımı davası açmayan tarafın hakkı zamanaşımına uğrayacaktır. Bu süre hak düşürücü bir süredir.

İSTANBUL MAL PAYLAŞIMI DAVASI AVUKATLIK HİZMETİ

Son derece geniş kapsamlı olan ve bazen farklı hukuk dallarının uzmanlığını da isteyen mal paylaşımı için İstanbul’da deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış avukat bulmak isteyebilirsiniz.
Son yıllarda İstanbul gibi büyük kentlerde, evliliklerin olduğu kadar boşanmaların da artması ve konuların daha da karmaşık hale gelmesi nedeniyle mal paylaşımı konusunda uzmanlaşmış avukatlara duyulan ihtiyaç da artmıştır.
İstanbul mal paylaşımı davası avukatı, ihtiyacınız olması halinde mal paylaşımı davalarında uzmanlığını sizin kullanacaktır.

MAL PAYLAŞIMI DAVASI AVUKAT ÜCRETLERİ

Boşanma davasından sonra görülen mal paylaşım davaları, boşanma davalarından ayrı davalar oldukları için, ayrı bir ücretlendirmeye tabiidir.Bu ücretler avukat ile müvekkil arasındaki anlaşmaya göre belirlenir.

BİZE ULAŞIN

Aile hukuku alanında ve mal paylaşımı davalarınızda, her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

Mal paylaşımı ve boşanma davaları ile ilgili sıkça sorulan sorular da vardır. Bu sorular ve cevapları aşağıda sizleri bekliyor…

Boşanma davası sırasında evde kim kalır?
Boşanmada evden kimin gideceği ya da evde kimin kalacağı tapuda bulunan ismin yanı sıra bazı başka faktörlere göre değişir.
Tapulu konutta boşanma sürecinde kalacak kişi hakkındaki bilgiler şöyledir:
Alınan evin tapusu evlilikte mal rejiminin düzenlendiği 1 Ocak 2002’den önce edinilmiş ise boşanma sürecinde, tapu üzerinde eşlerden hangisinin ismi yer alıyorsa, o kişi evde kalma hakkına sahiptir.
Eğer evin tapusu 1 Ocak 2002 tarihinden sonra düzenlenmiş ise her iki taraf da boşanma süreci tamamlanana kadar ayrı ayrı olmak kaydıyla evde kalma hakkına sahiptir.
Öte yandan taraflar bir kişinin boşanma sürecinde evde kalması için anlaşmaya varma hakkına sahiptirler. Anlaşmaya varıldığında bu anlaşmanın sonucu mahkemeye iletilirse, o kişi tapulu evde kalır.
Ancak taraflar arasında evde kimin kalacağı konusunda uyuşmazlık bulunuyorsa dava görülürken hakimin vereceği karar ile dava süresince evde kalacak kişi belirlenir.

Evliyken alınan ev ortak mı?
Evlilik içinde tüm mallarda eşlerin eşit oranda hakkı vardır. Eğer ev, evlendikten sonra satın alınmışsa, boşanma durumunda eşler arasında yüzde 50 hisse ile paylaştırılması gerekir.

Evliyken alınan ev boşanınca ne olur?
Evliyken alınan ev boşanınca eşler arasında eşit şekilde paylaştırılır. Bu paylaşım evin değerinin yarısını diğer eşe vermek şekilde olabilir.

Boşanma olmadan mal rejimi davası açılır mı?
Boşanma olmadan mal rejimi davası açılamaz. Bu dava ancak boşanma davasını bitiminden sonra açılabilir.

Boşanmada borçlar da ortak mı?
Boşanma mal paylaşımı sırasında malların paylaşımı yapılırken, mal varlığı paylaşımına borçlar da dâhildir. Bu konu, özellikle evlilik sırasında kredi kullanmış olan çiftler arasında gündeme gelir. Gelirler eşit olarak paylaştırılırken borçlar da eşit olarak paylaştırılır

Bireysel emeklilik maaşı edinilmiş mal mıdır?
Bireysel emeklilik maaşının edinilmiş mal olup olmadığı primlerin nasıl ödendiği ile ilgilidir.
Bireysel emeklilikte biriken para, primleri edinilmiş mal grubundan ödenerek elde edildiyse edinilmiş mal, kişisel mal grubundan ödenerek elde edildiyse kişisel mal sayılacaktır.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası