Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

RESMİ NİKAH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR? | 2023 EVLİLİK ŞARTLARI

Resmi nikah için gerekli evraklar nelerdir sorusunun cevabını, evlilik hazırlığı yapan çiftler için oldukça önemlidir.

Devlet ya da belediye nikahı da denen “Resmi nikah” Medeni Kanun’un getirdiği en büyük ve önemli değişikliktir. Türk kadını 1926’da kabul edilen ilk Türk Medeni Kanun ile erkek ile eşit kabul edilmiş ve resmi nikah zorunluluğunun yanı sıra tek eşle evlilik de kanuna girmiştir.

Kanunla düzenlenen Resmi nikah, gizli evlenmelere engel olmak, altsoyların soybağlarının kesin olarak belirlenmesini temin etmek ve kadının haklarını korumak üzere evlenme memuru önünde usulüne uygun olarak yapılan bir törendir.

Bu usule uyulmaksızın yapılan evlilikler devlet tarafından tanınmaz ve hiçbir hukukî geçerlilik taşımamaktadır. Örneğin dini nikahı olan resmi nikahı olmayan bir kadın eşinin ölmesi ya da ayrılmaları durumunda hiçbir hak talep edememektedir.

Bu nedenledir ki dini nikahın hukuktaki yeri yoktur ve dini nikahtan önce resmi nikah yapılmalı ve Medeni Kanun’un verdiği haklar koruma altına alınmalıdır.
Bu yazımızda resmi nikah için gerekli evraklar nelerdir sorusunu ayrıntılarını bulabilirsiniz.

RESMİ NİKAH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Evlenmek isteyen çiftlerin öncelikle resmi nikah için gerekli evrakları toplaması ve gerekli merciye iletmesi gerekir. Bu merci Türkiye’de evlendirme memurlukları yani belediyeyeler, müftülük ve köylerde muhtarlıklardır.


Peki bu belgeler nelerdir?

 • Evlenecek çiftlerin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Çiftlerin vesikalık fotoğraf
 • Çiftlerin evlenme sağlık raporları
 • İkametgah belgesi
 • Çiftlerin her biri için nüfus kayıt örneği
 • Evlilik izin belgesi
 • Evlenme beyannamesi
 • Yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır.

Öte yandan evlenecek kişilerin nikah başvurusu işlemlerine beraber gitmeleri bir zorunluluk. Eğer eşlerden birisi nikah başvurusuna gidemiyorsa başvuru yapacak diğer kişiye noter onaylı vekaletname vermelidir.

Resmi nikah için gerekli belgeler arasında mal ayrılığı sözleşmesi bile olabilir. Eğer çiftlerin mal ayrılığı talebi varsa noterde yaptırmış oldukları mal ayrılığı sözleşmesi de yanlarında olmalıdır.

Evlenecek çiftin daha önce yaşamış olduğu bir boşanma söz konusu ise kadınlar için aile mahkemesinden iddet müddeti kaldırma kararı da gereklidir.

Nüfus cüzdanı


Yeni kimlik kartları veya geçici kimlik belgelerinin aslı da başvuru için geçerlidir. Ehliyet ve pasaport vb. geçerli değildir.

Evlenme beyannamesi


Çiftlerin resmi nikah taleplerini gösteren bir belgedir. Çiftler nikah başvurusu sırasında alınan bu formu doldurarak evlenme isteklerini resmiyete döker.

Sağlık raporu


Aile hekiminden, Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğinden, ya da ilçe sağlık müdürlüklerinden alınabilir. Sağlık Raporunun, onay tarihi itibari ile 180 gün (6 Ay) geçerliliği vardır.

Fotoğraf


Ön cepheden çekilen fotoğraflar kabul edilmektedir. Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır, kıyafetler de sivil kıyafetler olmalıdır. Nikah işlemlerinde genellikle biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.
Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.

RESMİ NİKAH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Nikah İşlemleri Nelerdir?

En az nikah için gerekli evraklar nelerdir soruş kara sorulan bir diğer soru da “Nikah işlemleri nelerdir” sorusudur, yanıtı da oldukça basittir: İstenen belgeler eksiksiz bir araya getirilir ve yetkili merciye teslim edilir. Bu merci belediyelerdeki evlenme müdürlükleri, 2018’den bu yana müftüler ya da köyler de muhtarlardır.

Bu arada çiftlerin ikamet ettikleri yer dışında bir yerde evlenmek istemeleri de mümkündür. Bu durumda da evlenmek istenilen yerdeki yetkili merciye sadece haber verilir. İstanbul’da yaşayan biri örneğin İzmir’deki bir nikah dairesinde nikah kıyılabilir.

Belgeler bir araya getirildikten sonra 6 ay içinde istenen herhangi bir zamanda nikah işlemleri yapılabilir.

Nikah tarihi de belirlendikten sonra bu aşamadan sonra çiftlere sadece tarihi beklemek kalır.

RESMİ NİKAH’IN ŞARTLARI NELERDİR?

Nikah için gerekli belgeleri evrakları toplayan erkek ve kadın eşin resmi nikah kıydırabilmesi bazı şartları taşıyor olması gerekir. Bu şartlar şöyledir:

 • Erkek ve kadın 17 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Kadın ya da erkek, küçük ya da kısıtlı olmamalıdır.
 • Eşlerden ikisi de bekar olmalıdır.
 • Eşlerin her ikisinin de ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.
 • Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının bulunmaması gerekir.
 • Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede akrabalık/ hısımlık olmaması gerekir.

RESMİ NİKAH RANDEVUSU ALMA

Resmi nikah randevusu alma aslında nikah tarihi almaktır.

Nikah tarihi almak isteyen çiftler, resmi nikah için gerekli evrakları bir araya getirip, doldurulması gereken formları doldurup ikamet ettikleri yerdeki belediyeye hangi tarihi istediklerini belirtir. Gün ve saat uygunsa bu isteğin gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yoktur.

Bu noktada istenen gün ve saat uygun değilse, alternatif tarih ve saatler de sunulabilir. İsteyen çiftler bu alternatifleri değerlendirebileceği gibi farklı yerde de nikah yapabilirler.

NİKAH İZNİ NASIL ALINIR, KAÇ GÜNDÜR?

Kadın ve erkekten ayrı ayrı istenen resmi nikah için gerekli evraklar hazırlandıktan sonra ilgili belediyeye başvurulması nikah izni alınmasının ilk adımıdır. Evlenecekler tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılan başvuru, başvurulan makam tarafından incelenir. Evlenmek isteyenlerin birbiri ile evlenesinde bir sakınca olup olmadığı, evrakların tam olup olmadığına bakılır.

Evlendirme memuru, evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken belgeleri inceler. Başvuruda bir noksanlık görürse bunu tamamlar veya tamamlattırır. Başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı veya evleneceklerden birinin evlenmeye ehil olmadığı ya da evlenmeye yasal bir engel bulunduğu anlaşılırsa, evlenme başvurusu reddedilir ve durum evleneceklere yazıyla hemen bildirilir.

Evlendirme memuru, evlenme koşullarının varlığını tespit ederse veya ret kararı mahkemece kaldırılırsa, evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya isterlerse evlenme izni belgesini verir.

Evlenme izni belgesi, verildiği tarihten başlayarak altı ay içinde evleneceklere herhangi bir evlendirme memuru önünde evlenebilme hakkı sağlar.

En erken evlilik tarihi gerekli belgeleri tamamlayan çiftlerin evlendirme dairesine başvurmasından sonra 24 saat sonra olabilmektedir.

EVLİLİĞE MANİ DURUMLAR NELERDİR?

Medeni Kanun “evlenme engelleri başlıklı” maddeleri ile kimlerin evelenemeyeceğin net bir şekilde belirlemiştir.

Buna göre;

Hısımlık;


Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,
Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlilik olamaz.

Önceki evlilik;


Öncelikle sona erdiğinin ispatı gerekir.

Gaiplik durumu;


Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir
Ayrı bir dava ile evliliğin feshi, davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir.

Ayırt etme gücü;


Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.

Küçüklük ve kısıtlılık;

Küçük ve kısıtlılar yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

Kadın için bekleme süresi

Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.
Doğurmakla süre biter.
Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

Akıl hastalığı

Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler

DİNİ NİKAH VE RESMİ NİKAH İLİŞKİSİ NEDİR?

Dini nikah ile resmi nikah ilişkisi nedir sorusunun cevabı da basittir. Türk toplumunda dini nikah, resmi nikahın tamamlayıcısı olarak kabul görür.

Öte yandan, evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir. Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dinî töreni yapılamaz. Evlenmenin geçerli olması dinî törenin yapılmasına bağlı değildir

Resmi Nikah Olunca İmam Nikahına Gerek Var Mı?

Yasal bir evlilik için resmi nikah olması yeterlidir. Ancak Türkiye’de imam nikahı da yasal olarak olmasa da gereklilik olarak görülmektedir. Resmi nikahın olduğu urumda dini nikahın olmaması sorun yaratmaz ama sadece imam nikahı ile birlikte yaşamak özellikle kadının evlilik içindeki ve ayrılma durumunda haklarını önemli ölçüde etkiler. Kısaca söylemek gerekirse imam nikahının hukuki bir geçerliliği yoktur.

Resmi Nikah Olmadan Dini Nikah Kıyılır Mı?

Yasal olarak ya da olması gereken durumda, resmi nikah ve aile cüzdanı gösterilmeden dinî nikah kıyılamaz, kıyılmamalıdır ama uygulamada işlerin çok da böyle yürüdüğünü söylemek mümkün değildir. Yani ülkemize resmi nikah olmadan da dini nikah kıyılmaktadır.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası