Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

Zina sebebiyle boşanmanın ardından eşler arasında en büyük sorunlardan biri mal paylaşımıdır. Zaten çekişmeli şekilde boşanan taraflar, mal paylaşımı konusunda da anlaşamazlar ve genellikle bu süreç mahkemede sonuçlanır.

Zina ve hayata kast sebebiyle boşanma nedeniyle mal paylaşımında da 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gereği “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” uygulanır ama diğer sebeplerle olan boşanmalarda yapılan mal paylaşımından farklı yönler de vardır.

Bu yazımızda işte bu farklı yönleri anlatacağız…

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

Zina sebebiyle boşanmada mal paylaşımı konusunu anlatmadan önce 2 önemli soruya yanıt vermemiz gerekir.

Cevaplamamız gereken ilk soru “Zina sebebiyle boşanma nedir?” İkinci soru ise “Mal paylaşımı davası nedir?”

Zina Sebebiyle Boşanma Nedir?

Aldatma (zina) sebebiyle boşanma davası nedir sorusunun cevabı Türk Medeni Kanunu’nda yer almaktadır.

Medeni Kanun’un 161. Maddesi bu sebeple açılacak davaları düzenlemektedir.

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası; eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken diğer eşi aldatması sebebiyle aile mahkemesinde açılan bir dava türüdür.

Zina ise, evli bir kişinin eşi dışında bir başka kişiyle cinsel ilişki sürdürmesidir.
Bu davalar özel yargılama usullerine tabidir. Çünkü zina özel boşanma sebeplerinden biridir.

Davacının zinayı /aldatmayı ispatlaması durumunda mahkeme diğer kusurlara bakmadan boşanma kararı verir.

Bu durumda aldatıldığını düşünen ya da ispatlayan eş “Haysiyetsiz yaşam” gerekçesiyle boşanma davası açabilir.

Mal Paylaşımı Davası Nedir?

Eğer çiftler evlilik birliğini sona erdirme aşamasına geldilerse, evlilikleri süresince edinilmiş malların paylaşımını da isterler. Genel uygulama evlilik birliği içinde edinilmiş malların eşit şekilde paylaşımıdır ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda mal paylaşımı davası açılır.

Bu dava boşanma davası ile birlikte açılamaz. Taraflar davayı ancak anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası sonrasında açabilirler.

Mal paylaşımının nasıl olacağı 1.1.2002 tarihli Medeni Kanun’da belirlenmiştir. Kanuna göre evlilik birliği içinde edinilmiş mallar yarı yarıya paylaşılır. Evlilik öncesindeki mallar ise kimin üzerine kayıtlıysa onundur. Mal paylaşımı davasına konu olamazlar.
Mal paylaşımı Medeni Kanun’daki hükümler belirlenmeden önce ise alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa mal ona ait sayılacak şekildeydi. Çünkü 01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte olan Medeni Kanun, eşler arasında yasal olarak Mal Ayrılığı Rejiminin geçerli olduğunu kabul ediyordu.

2002 yılı itibariyle ise “Edinilmiş mallara katılma rejimi” kabul edilmiş, evlilikte edinilen malların eşlerin ortak ve eşit sahipliğinde olduğu hükme bağlanmıştır. Yani boşanma durumunda eğer farklı bir mal rejimi seçilmediyse yarı yarıya paylaşım söz konusu olacaktır.

Evlilikte herhangi bir sözleşme vs yapılmadıysa eşler edinilmiş mallara katılıma rejimini kabul etmiş olurlar.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA SÜRECİNDE MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Zina sebebiyle boşanma sürecinde mal paylaşımı da 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanun’a göre geçerli olan “Edinilmiş mallara katılma rejimi”ne göre yapılır. Bu rejime göre evlilik birliği içinde edinilen tüm mallar eşit şekilde paylaşılır.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMADA HANGİ MALLAR PAYLAŞILIR?

Mal paylaşımında evlilik birliği içinde edinilen tüm mallar eşit bir şekilde paylaşılır. Bu mallar içinde tüm taşınır taşınmaz mallar ile birikmiş nakit para vb vardır.

Ancak mal paylaşımı yapılırken öncelikle her eş kendi kişisel mallarını geri alır. Kişisel mallar paylaşıma dahil değildir.

Kişisel mallar ise şöyle sıralanabilir:

 • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
 • Eşlerin üçüncü kişilerden olan manevi tazminat alacakları,
 • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımındaki eşyalar,
 • Kişisel mallar yerine geçen satış, takas vs yoluyla kişisel mallar yerine geçen para veya diğer değerler.

ALDATAN TARAFIN KATILIM PAYININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI

Zina sebebiyle boşanmada mal paylaşımında hakim aldatan yani zina yapan tarafın katılım payının azaltılması ya da kaldırılması kararı verebilir. Bu kararı Türk Medeni Kanunu’nun 236 maddesine dayanarak verir. Hâkim kusurlu eşin kusuruna göre bu kararı alır.

H3: Katılım Payı Nedir?

Katkı payı alacağı ya da katılım payı eşler arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemlerde yapılan katkının karşılığıdır.
01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun ile “katkı payı alacağı” kavramı, “değer artış payı” olarak Medeni Kanun’un 227’nci maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme; “eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur” şeklinde ifade edilmiştir.

MAL KAÇIRMA DURUMLARI NELERDİR?

Boşanmada malları paylaşmak istemeyen taraflar zaman zaman mal kaçırma yoluna başvurmaktadırlar.

Mal kaçırma şu şekillerde yapılabilir:

 • Evlilik sürerken taşınır – taşınmaz mallar başka kişilere bağışlanabilir, satılabilir veya değerinden çok düşük bedel karşılığında devredilebilir.
 • Boşanma davası açılmadan önceki 1 yıllık sürede karşılıksız kazandırma yapılmış olabilir.
 • Sahte vekaletname ile eş üzerindeki malvarlığı başkasına devredilebilir.
 • Aile konutunun devrinde eş adına sahte imzayla işlem yapılabilir.
 • Boşanma davası sırası ve boşanma kararından sonra yine aynı nitelikte devir işlemleri yapılabilir.

Bu ve benzeri durumlar evrakta sahtecilikten, dolandırıcılığa kadar uzanan cezalara sebep olabilirken mal kaçırma engellenebilir bir durumdur.

Boşanma davası öncesinde mal kaçırma şüphesi olan mal aile konutu yani eşlerin ortak ikamet ettikleri yer ise aile konutu şerhi ile mal kaçırma önlenebilir.

Kaçırılması söz konusu diğer mallar içinse ihtiyati tedbir kararı aldırılabilir.

Ancak davada mal kaçırmayı gerçekleştirdiği iddia edilen eşin kötü niyetli olduğu ve malı muvazaalı şekilden elinden çıkardığının kanıtlanması gerekir.

Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden 1 yıl öncesine kadar diğer eşin rızası olmadan 3. kişilere kazandırmada bulundurduğu kanıtlanırsa bu malların edinilmiş mallara eklenmesi istenebilir.

Aynı şekilde eşlerden birinin diğerinin katılma alacağını azaltmak amacıyla yaptığı devirler de edinilmiş mallara eklenebilir ve bu mallar da boşanma sürecindeki mal paylaşımına dahil olur.

HAYATA KAST SEBEBİYLE BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

Hayata kast nedeniyle boşanma halinde de hakim, kusurlu yani hayata kast eden tarafın/eşin, mal rejiminin tasfiyesi sonunda ortaya çıkan ve davacı eşten alabileceği artık değerdeki yarı pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına ya da tümden kaldırılmasına karar verebilir.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Zina sebebiyle mal paylaşımı davasında görevli olan mahkeme, Aile mahkemeleridir. Eğer tarafların yaşadıkları yerde aile mahkemesi bulunmuyorsa Asliye hukuk mahkemesi, aile mahkemesi sıfatı ile bu davaya bakabilecektir.

Mal paylaşımı davasında yetkili mahkeme ise Türk Medeni Kanun Madde 214 uyarınca belirlenmektedir. Buna göre;

 • Evlilik, tarafların resmi bir şekilde boşanmaları ile sona ermiş ise ya da mevcut ancak kesinleşmemiş bir boşanma davası varsa bu mevcut davaya bakmaya yetkili olan yer Aile Mahkemesi mal paylaşım davasında da yetkili olacaktır.
 • Bu durum dışındaki tüm durumlarda davalı olan tarafın ikamet ettiği yer aile mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davası bakımından yetkilidir.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI NE KADAR SÜRER?

Zina sebebiyle boşanma davasında mal paylaşımı davaları ortalama olarak 1-1.5 yıl arasında sonuca ermektedir. Ama daha uzun süren davalar da söz konusu olabilir.

İSTANBUL ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI AVUKATLIK HİZMETİ

Son derece geniş kapsamlı olan farklı hukuk dallarının uzmanlığını da isteyen zina sebebiyle boşanma davası için İstanbul’da deneyimli ve konusunda uzmanlaşmış avukat bulmak isteyebilirsiniz.

Davaların daha kısa zamanda sonuca bağlanması, hak kayıplarının önüne geçilmesi gibi noktalarda avukatların ciddi katkıları olacağını bilerek yapılan seçimler davalı ya da davacı açısından son derece önemlidir.

Çıkabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde deneyimli bir avukat işinizi kolaylaştıracaktır.

Bu sayede ortaya çıkabilecek hak kayıpları engellenecektir.

BİZE ULAŞIN

Zina sebebiyle boşanmada mal paylaşımı davasında kazanan tarafta yer almak istiyorsanız, davalarınız ve her türlü sorununuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Sorununuzun gerçekçi bir değerlendirmesi ve çözüm yolları için bize başvurabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

Boşanma hangi mallar paylaşılır?

Boşanmada, evlilik birliği içinde edinilmiş mallar paylaşılır.

Bosanmalarda mirastan kalan mallar nasil olur?
Boşanmalarda mirastan kalan mallar Medeni Kanun’a göre kendisine miras kalan eşin kişisel malı kabul edilir. Bu nedenle de boşanma halinde, diğer eş mal paylaşımı sırasında eşine miras kalan mal üzerinde hiçbir hak talep edemez. Bu durumun istisnası şu şekildedir: Miras kalan maldan evlilik birliği içinde gelir elde ediliyorsa bu gelir mal paylaşımına dahil edilir. Örneğin miras kalan bir ev kiraya verilip, kira geliri elde ediliyorsa bu gelir mal paylaşımına dahil olur.

Boşanma davasında zina nasıl ispatlanır?

Zina gerekçesiyle açılacak boşanma davasında ispat yükümlülüğü davacıda, yani aldatıldığını öne süren taraftadır.

Bu davalarda çok sayıda delil kullanılabilir:
• Telefon kayıtları,
• Sosyal medya içerikleri
• Mesajlar
• Whats up içerikleri
• Otel kayıtları,
• Banka kayıtları,
• Kamera görüntüleri,
• Fotoğraflar
• Ses kayıtları,
• Kadın olan eşin hamile kalması
• Yolculuk/uçak biletleri
• Kredi kartı ekstreleri
• Ve tabi ki tanık beyanları

Bu delillerin bir ya da birden fazlasının olması durumunda zina ispatlanabilir ve boşanma bu sebeple gerçekleşebilir.

Bu davalarda ses, fotoğraf ve video kaydının delil değerinin olabilmesi için usule uygun olarak elde edilmiş olmaları gerekmektedir. Yani usulsüz dinleme, hacker faaliyetleri, tehdit ve baskı altında elde edilmemiş olmalıdırlar.

Kocasini aldatan kadın mal alabilir mi?
Türk Medeni Kanunu’na göre eğer aldatma söz konusu ise aldatan eşin mal varlığı bölüşümünde hakkı azaltılabilir veya tamamen hakkı kaldırılabilir.

Yorum yaz

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.
Gizlilik Politikası